Duyurular
WeBCaNaVaRi'na Üye Olmadan Link'leri ve Kod'ları Göremezsiniz.
Link'leri Görebilmek İçin. Üye Ol. veya Giriş Yap.
WeBCaNaVaRi Toolbar'ı Kurdunuz mu ?

0 Üye ve 1 Ziyaretçi Konuyu İncelemekte. Aşağı İn :)
Sayfa 1
Konu: Özürlü Nüfus Cüzdanı Hakkında Bilmeniz Gerekenler  (Okunma Sayısı: 444 Kere Okundu.)
« : Mart 07, 2012, 01:08:18 ÖS »
Avatar Yok

-o_o-GökhaNur-o_o-
*
Üye No : 17147
Nerden : İzmir
Cinsiyet : Bayan
Konu Sayısı : 2158
Mesaj Sayısı : 4.756
Karizma = 12093


Özürlüler Veritabanı Oluşturulmasına ve Özürlülük Bilgisinin Nüfus Cüzdanında Yer Almasına Dair Yönetmelik.

Yönetmelik
Devlet Bakanlığından:

Özürlüler Veritabanı Oluşturulmasına ve Özürlülük Bilgisinin

Nüfus Cüzdanında Yer Almasına Dair YönetmelikBİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeğin amacı, özürlüler veritabanı oluşturulmasına ve yürürlükte bulunan mevzuata dayanılarak özürlülere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanmada kullanılmak üzere özür durumlarının belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle meydana gelen bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini yüzde kırk (%40) ve üstünde bir oranda kaybedenlerin özürlülük bilgisinin nüfus cüzdanlarında yer almasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 25/3/1997 tarihli ve 571 sayılı Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (h) bendi ve 25 inci maddesi ile 5/5/1972 tarihli ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun 57 nci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Başkanlık: Özürlüler İdaresi Başkanlığını,

Kurum: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünü,

İl Müdürlüğü: Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü,

Nüfus Müdürlüğü: İlçe Nüfus Müdürlüğünü,

MERNİS: Merkezi Nüfus İdaresi Sistemini,

Sağlık Kurulu Raporu: 6/2/1998 tarihli ve 98/10746 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca alınan Sağlık Kurulu Raporunu,

Meslek Elemanı: İl Müdürlüğünde görevli olan Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Çocuk Gelişimcisi ve Öğretmeni,

Form: Özürlü kimliği bilgi formunu (EK-1),

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Özürlüler Veritabanı Oluşturulmasına ve Özürlülük Bilgisinin

Nüfus Cüzdanında Yer Almasına İlişkin Usul ve Esaslar

Özürlü bilgi formunun doldurulması ve veritabanına girilmesi

Madde 5 — Özürlü bireyler, ikamet ettikleri ilin il müdürlüğüne, sağlık kurulu raporu aslı veya onaylı örneği ve nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi ile müracaat eder. Formdaki bilgiler, il müdürlüğündeki meslek elemanları tarafından, özürlünün beyanına ve ibraz ettiği belgelere göre kimlik uygulama yazılımı kullanılarak veri tabanına aktarılır. Bu bilgiler belge ortamında ilgili meslek elemanınca onaylanır. Bilgilerin kontrolü il müdürlüğü tarafından yapılır. Bu özürlü bilgileri Kurum tarafından, Başkanlığın belirlediği veri yapısında ulusal özürlüler veri tabanına aktarılmak üzere her ayın ilk haftası Başkanlığa elektronik ve belge ortamında gönderilir. Özürlülük bilgilerinin ulusal özürlüler veritabanına aktarılması ile ilgili teknik yöntem ve veri aktarma periyoduna ilişkin usul ve eseslar gerekli görüldüğünde Başkanlık tarafından değiştirilir.

İl müdürlükleri, meslek elemanınca onaylanan formların aslını, sağlık kurulu raporunun aslı veya onaylı örneğini, nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte muhafaza eder. Formdaki bilgiler, gerekli görüldüğünde Kurumun görüşü alınarak Başkanlık tarafından değiştirilir.

Özür oranının bildirimi

Madde 6 — İl müdürlüklerince sağlık kurulu raporu ve nüfus cüzdanı örneği incelenir ve bilgisayar ortamında değerlendirilir. Özürlülere ait kimlik bilgileri ve özür oranı bilgisi Kurum tarafından elektronik ve belge ortamında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilir. Gönderilen bilgiler MERNİS veritabanında tutulur. Elektronik ve belge ortamındaki bilgi farklılığının hukuki sorumluluğu bilgiyi gönderen Kuruma aittir.

Nüfus cüzdanındaki özürlülükle ilgili bilgiler

Madde 7 — Nüfus cüzdanında özürlülüğüne ilişkin bilgi yer alan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ilgili mevzuatta münhasıran özürlülere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanır. Nüfus cüzdanlarında özürlülükle ilgili bilgiler yer almayan ve almasını istemeyen özürlüler, ilgili mevzuatla tanınan haklardan "Özürlüler İçin Sağlık Kurulu Raporu"nu ibraz ederek faydalanabilirler.

Özürlü olduğunu istenen belgelerle beyan eden ve il müdürlüklerine başvuran Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının nüfus cüzdanlarının arka yüzünde, "% … oranında özürlüdür" ifadesi yer alır. Özür oranı, rakamsal olarak % işaretinin sağına yazılır.

Özürlülük bilgilerinin nüfus cüzdanına yazılması özürlünün isteğine bağlıdır.

Nüfus cüzdanlarının verilmesi

Madde 8 — Nüfus cüzdanlarının verilmesi 5/5/1972 tarihli ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun 57 nci maddesi ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin ilgili mevzuat hükümlerine tâbidir.

Özür oranının değişmesi

Madde 9 — Özür oranı ile ilgili bilgilerde değişiklik olması durumunda özürlü buna ilişkin sağlık kurulu raporu ile il müdürlüğüne müracaat eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Özürlüler için kimlik kartının kullanımı

Madde 10 — Başkanlık tarafından mevcut özürlüler için verilmiş olan kimlik kartları geçerlidir. Özürlüler için kimlik kartının içerdiği bilgilerin değişmesi, kaybedilmesi, çalınması durumunda yeniden "özürlüler için kimlik kartı" düzenlenmez. Özürlülük bilgisinin yer aldığı nüfus cüzdanı, nüfus müdürlüklerinden talep edilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

Madde 11 — 13/8/1998 tarihli ve 23432 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Özürlüler İçin Kimlik Kartı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun bağlı olduğu bakanlar ile İçişleri Bakanı müştereken yürütür.EK-1

ÖZÜRLÜ KİMLİĞİ BİLGİ FORMUForm No :

İl Kodu :

Tarih :A- NÜFUSA KAYIT BİLGİLERİ


T.C. Kimlik Numarası :

Adı :

Soyadı :

Baba Adı :

Anne Adı :

Doğum Yeri :

Doğum Tarihi : …. / … /

Cinsiyeti : ( ) E ( ) KNüfusa Kayıtlı olduğu Yer :İl : İlçe : Mahalle /Köy :

Cilt No : Aile Sıra No : Sıra No :

Kan Grubu : Veriliş Tarihi :B- ADRES BİLGİLERİ
İl : İlçe :

Köy/Mahalle : Cadde/Sokak :

Kapı No : Posta Kodu :

Telefon : İletişim Kurulacak Kişi ve Telefon :C- ÖZÜRLÜLERE İLİŞKİN BİLGİLER


1) Özür Grubu (Birden fazla seçenek işaretlenebilir.)

( ) Ortopedik

( ) Görme

( ) İşitme

( ) Dil ve Konuşma

( ) Zihinsel

( ) Ruhsal ve Duygusal

( ) Süreğen Hastalık

( ) Diğer (Belirtiniz)...................................... ....2) Özür Nedeni

( ) Doğum Öncesi

( ) Doğum Sırası

( ) Doğum Sonrası

( ) Bilinmiyor3) Doğum sonrası ise nedenini belirtiniz.

( ) Kazalar

( ) Hastalıklar

( ) Diğer (Belirtiniz)...................................... .................................................. .......4) Özürlü günlük yaşam aktivelerini nasıl yerine getirebiliyor?

( ) Yardım almadan

( ) Az yardımla

( ) Başkasına tam bağımlı

D- KULLANDIĞI YARDIMCI CİHAZ, ARAÇ VE GERECE İLİŞKİN BİLGİLER


Özürlünün sürekli kullandığı :

( ) Protez (Belirtiniz) ............................................

( ) Ortez (Belirtiniz) ............................................

( ) Tekerlekli sandalye

( ) Mekanik ( ) Akülü ( ) Motorsuz

( ) Koltuk değneği

( ) İşitme cihazı

( ) Beyaz Baston

( ) Diğer (Belirtiniz) ..............................................

E- ÖZÜRLÜNÜN SOSYAL DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER

1) Medeni Durumu
( ) Evli
( ) Bekar


2) Özürlü kiminle yaşıyor?

( ) Anne ve baba ile

( ) Anne veya baba ile

( ) Eşi ile

( ) Çocukları ile

( ) Yakınları ile

( ) Kuruluş bakımında

( ) Yalnız

( ) Diğer (Belirtiniz) ........................................3) Özürlünün anne ve babası akraba mı?

( ) Evet

( ) Hayır4) 3.Sorunun cevabı “evet” ise açıklayınız.

Anne babanın yakınlık derecesi :........................................

F- ÖZÜRLÜNÜN EĞİTİM VE ÇALIŞMA DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER1) Eğitim Durumu (Son bitirdiği okul temel alınır)

( ) Eğitimsiz

( ) Okur-yazar

Okulun bulunduğu il Okul adı

( ) Okul öncesi ............................... .................................................. .......

( ) İlkokul ............................... .................................................. .......

( ) Ortaokul ............................... .................................................. .......

( ) İlk Öğretim ............................... .................................................. .......

( ) Lise ............................... .................................................. .......

( ) Meslek Lisesi ............................... .................................................. .......

( ) Lisans ............................... .................................................. .......

( ) Lisansüstü ............................... .................................................. .......

( ) Özel eğitim ............................... .................................................. .......

( ) Diğer (Belirtiniz) ...

2) Özürlünün varsa mesleği yazınız .................................................. .....3) Özürlü herhangi bir beceri veya meslek edindirme kursuna katılmış mı?

( ) Evet

( ) Hayır4) 3.Sorunun cevabı “evet” ise uygun seçeneği işaretleyiniz.

( ) İş ve İşçi Bulma Kurumu

( ) MEB Yaygın Eğitim

( ) Vakıf

( ) Dernek

( ) Diğer (Belirtiniz) ……………………………………………..5) Çalışma Durumu

( ) Çalışıyor
( ) Çalışmıyor6) 5.sorunun cevabı “çalışıyor” ise uygun seçeneği işaretleyiniz.

( ) Kamu

( ) Özel Sektör

( ) İşyeri kendisine ait

( ) Geçici/Mevsimlik iş

( ) Diğer (Belirtiniz) .................................................. ....5) Bağlı olduğu sosyal güvenlik kurum veya kuruluşu (Çalışmayan bireyler için ebeveynlerdenden dolayı tabi olunan sosyal güvenlik kuruluşu belirtilir)

( ) Emekli Sandiğı

( ) SSK

( ) Bağ-Kur

( ) Özel Sandık

( ) Özel Sigorta

( ) Hiçbiri6) 2002 sayılı Kanuna göre Emekli Sandığından maaş alıyor mu?

( ) Evet

( ) Hayır7) Özürlünün Yeşil Kartı var mı?

( ) Evet

( ) HayırDOLDURANIN

Adı ve Soyadı :

Mesleği :

Çalıştığı Kurum :

İmza :

WeBCaNaVaRi Botu

Bu Site Mükemmel :)

*****

Çevrimİçi Çevrimİçi

Mesajlar: 222.115


View Profile
Re: Özürlü Nüfus Cüzdanı Hakkında Bilmeniz Gerekenler
« Posted on: Ağustos 25, 2019, 03:07:29 ÖÖ »

 
      Üye Olunuz.!
Merhaba Ziyaretçi. Öncelikle Sitemize Hoş Geldiniz. Ben WeBCaNaVaRi Botu Olarak, Siteden Daha Fazla Yararlanmanız İçin Üye Olmanızı ŞİDDETLE Öneririm. Unutmayın ki; Üyelik Ücretsizdir. :)

Giriş Yap.  Kayıt Ol.
Anahtar Kelimeler: Özürlü Nüfus Cüzdanı Hakkında Bilmeniz Gerekenler e-book, Özürlü Nüfus Cüzdanı Hakkında Bilmeniz Gerekenler programı, Özürlü Nüfus Cüzdanı Hakkında Bilmeniz Gerekenler oyunları, Özürlü Nüfus Cüzdanı Hakkında Bilmeniz Gerekenler e-kitap, Özürlü Nüfus Cüzdanı Hakkında Bilmeniz Gerekenler download, Özürlü Nüfus Cüzdanı Hakkında Bilmeniz Gerekenler hikayeleri, Özürlü Nüfus Cüzdanı Hakkında Bilmeniz Gerekenler resimleri, Özürlü Nüfus Cüzdanı Hakkında Bilmeniz Gerekenler haberleri, Özürlü Nüfus Cüzdanı Hakkında Bilmeniz Gerekenler yükle, Özürlü Nüfus Cüzdanı Hakkında Bilmeniz Gerekenler videosu, Özürlü Nüfus Cüzdanı Hakkında Bilmeniz Gerekenler şarkı sözleri, Özürlü Nüfus Cüzdanı Hakkında Bilmeniz Gerekenler msn, Özürlü Nüfus Cüzdanı Hakkında Bilmeniz Gerekenler hileleri, Özürlü Nüfus Cüzdanı Hakkında Bilmeniz Gerekenler scripti, Özürlü Nüfus Cüzdanı Hakkında Bilmeniz Gerekenler filmi, Özürlü Nüfus Cüzdanı Hakkında Bilmeniz Gerekenler ödevleri, Özürlü Nüfus Cüzdanı Hakkında Bilmeniz Gerekenler yemek tarifleri, Özürlü Nüfus Cüzdanı Hakkında Bilmeniz Gerekenler driverları, Özürlü Nüfus Cüzdanı Hakkında Bilmeniz Gerekenler smf, Özürlü Nüfus Cüzdanı Hakkında Bilmeniz Gerekenler gsm
Sayfa 1
Yukarı Çık :)
Gitmek istediğiniz yer:  


Benzer Konular
Konu Başlığı Başlatan Yanıtlar Görüntü Son Mesaj
Hinduizm Hakkında Bilmeniz Gerekenler « 1 2 »
Hinduizm
xxRuzqaRxx 10 6873 Son Mesaj Haziran 06, 2014, 01:48:58 ÖÖ
Gönderen : afraze
Domuz Gribi Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Sağlık
-LoSS AnGeL- 1 468 Son Mesaj Nisan 28, 2009, 04:28:43 ÖÖ
Gönderen : CeRos
Sözde Kürdistan Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı Cıkarıldı
Güncel Haberler
-LoSS AnGeL- 3 844 Son Mesaj Haziran 15, 2009, 03:19:35 ÖÖ
Gönderen : a.lives
3d Televizyon Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Bilim - Teknoloji ve Bilim Adamları
Arshavin 0 396 Son Mesaj Şubat 23, 2012, 01:01:39 ÖÖ
Gönderen : Arshavin
Burun Ameliyatı Sonrası Bilmeniz Gerekenler
Alternatif Tıp
-o_o-GökhaNur-o_o- 0 543 Son Mesaj Mart 31, 2012, 02:57:40 ÖÖ
Gönderen : -o_o-GökhaNur-o_o-


Theme: WeBCaNaVaRi 2011 Copyright © 2011 Simple Machines SiteMap | Arşiv | Wap | İmode | Konular