Duyurular
WeBCaNaVaRi'na Üye Olmadan Link'leri ve Kod'ları Göremezsiniz.
Link'leri Görebilmek İçin. Üye Ol. veya Giriş Yap.
WeBCaNaVaRi Toolbar'ı Kurdunuz mu ?

0 Üye ve 1 Ziyaretçi Konuyu İncelemekte. Aşağı İn :)
Sayfa 1
Konu: Maddeye Indirgeme Mi ? Basite Indirgeme Mi?  (Okunma Sayısı: 485 Kere Okundu.)
« : Mayıs 11, 2012, 01:28:10 ÖS »

Anqel*
*
Üye No : 21465
Nerden : Yurt Dışı
Cinsiyet : Bayan
Konu Sayısı : 5210
Mesaj Sayısı : 17.797
Karizma = 50130


MADDEYE İNDİRGEME Mİ? BASİTE İNDİRGEME Mİ?

Her şeyi maddeye indirgemek, her şeyin maddesel bir açıklamasının olduğunu varsaymak materyalizmin ve uzantısı teorilerin temel kurallarından biridir. Ünlü bir materyaliste göre madde tek gerçektir.
Her şeyi gerçek anlamda maddeye indirgemek mümkün müdür? Bu yöntem bilim için yeterli midir?
Örneklemek gerekirse elimizde tuttuğumuz kitabı maddeye indirgediğimizde selülozdan, kimyasal bir bileşik olan mürekkepten, birazda tutkaldan ibaret olduğunu görürüz. Fakat mürekkebin sayfalar üzerinde meydana getirdiği, bir anlam ifade eden harf ve rakam olarak isimlendirdiğimiz şekilleri, bu şekillerin bir araya gelişiyle oluşan kelimeleri, kelimelerden oluşan cümleleri, bu cümlelerin meydana getirdikleri anlam bütünlüğünü hiçbir zaman maddeye indirgeyerek anlatamayız.
Burada dikkat edilmesi gereken husus konu dediğimiz, hiç bir zaman maddeye indirgeyemediğimiz, maddeyle açıklayamadığımız metafizik bir varlık olan anlam bütünlüğünü taşıyan kitabın yine de selülozdan, mürekkepten bir miktarda tutkaldan oluştuğudur.
Burada anlam ve madde iç içedir. Madde diziliş ve konum itibariyle anlamı ifade eder. İfade eder ama anlam madde değildir. Sanki madde beden, anlam ruh olmuştur. Birbirleriyle iç içedir, kompleks bir bütünsellik içinde birbirlerini tamamlamaktadır.
Eğer selüloz ve mürekkep olmasaydı maddeye indirgeyemediğimiz, maddeyle açıklayamadığımız fakat var olduğunu bildiğimiz anlam bütünlüğü olmayacak, oluşmayacaktı. Eğer selülozdan ibaret yapraklar ve mürekkep olsa fakat mürekkebin sayfalar üzerinde oluşturduğu maddeye indirgenemeyen anlam olmasaydı o kitap maddesel olarak yerli yerinde olduğu halde bir anlam, dolaysıyla bir değer taşımayacak; kitap, kitap olmayacaktı.
Görüldüğü gibi burada maddeye yön ve şekil vererek metafizik bir değer katan bir irade ve bu iradenin yönlendirdiği bir bilgi söz konusudur.
Bu irade maddeden ayrıdır, maddeye indirgenemez ama aynı zamanda maddeyle iç içedir, maddeden oluşmuştur. Maddeyi irade ettiği yönde eğip bükmüş, yön ve şekil vermiş, bilgi dediğimiz metafizik varlığını madde ile ifade buldurmuştur.
Bilgi ise belirlenmiş amaca yönelik bir iradenin eseridir ve asla rastlantısal değildir. Tersinim teorisi bu nedenle varoluşu canlılık ya da cansızlık olarak ayırmaz, bir bütün olarak kabul eder.

Basite indirgenemeyen kompleks sistemler: Varoluşu gerektiği gibi ve gerektiği kadar bilinmesinde gerekli en önemli konulardan birisi basite indirgenemez kompleks sistemlerin, bu sistemlerin oluşturduğu bütünselliklerin ve bu bütünselliklerin meydana getirdiği kurgusallıkların ne olduğu ya da ne olmadığıdır.
Materyalizm ve uzantıları teoriler yapılanmalarında bir irade ve bilginin şart olduğu kompleks sistemleri kabul etmek istemezlerse de bunun ulaştığımız bilimin reddi anlamına geldiğinin farkındadırlar. Bu gün en basit bir organ için bile ciltler dolusu bilgilere sahibiz. Basit yapıların böyle bilgiler içermeyeceği açıktır. Çünkü basitlik ayrıntısızlıktır. Ayrıntısızlık ise bilgi gereksizliğidir.
Basite indirgenemez kompleks sistemler derken bu sistemleri meydana getiren parçaların birden fazla olduğunu, amaca yönelik olarak yerli yerinde ve eksiksiz oluştuğunu, parçalardan herhangi birinin eksikliği, bozukluğu ya da yer değişiminin öngörülen amaca ulaşmayı zorlaştırdığı ya da imkânsız hâle getirdiğini anlatmaya çalışıyoruz.
Basite indirgenemez kompleks sistemlerin bütünselliği ise birden fazla kompleks sistemlerin bir amaca yönelik olarak bir araya gelmesini ifade eder.
Fakat oluşan basite indirgenemez kompleks sistemlerin bütünselliği amaca uygun olarak oluşsa bile devamlılığına yetmeyebilir. Devamlılığın sağlanması için başka basite indirgenemez sistemler ve bu sistemlerin oluşturduğu bütünsellikler devreye girmek zorunda kalabilir.
Basite indirgenemez kompleks sistemlerin bütünselliğindeki oluşumların aynı amaca yönelik olarak bir araya gelmesi ise basite indirgenemez kompleks sistemlerin bütünsel kurgusunu oluşturur. Canlı bedenleri bu kurgunun en güzel ve çarpıcı örnekleridir.
Yeri ve zamanı geldiğinde uzun uzun bahsedeceğimiz canlı vücutları ister tek hücreli, ister çok hücreli olsun hepsi de basite indirgenemez kompleks sistemlerin bütünsel kurgusundaki oluşumlardır.
Kompleks sistemler evrim teorisinin yanıtlamaktan aciz kaldığı sorulardan bir tanesidir. Evrim teorisi taraftarları konuyu basite indirgeyerek aşmaya çalışırlar. Onlara göre kimi maddeler kendi kendilerine organize olabilmektedirler. Bu konuda kendilerine göre bir takım varsayımlar ortaya koymuşlardır.
Organize sistemler bilgi, irade, güç, madde ve zaman beşlemesinin sonucu olduğundan rastlantısal olamayacağı açıktır. Bu nedenle bu tür varsayımlar tartışılmaya, dikkate alınmaya bile değmez.

Canlılık ve maddeye indirgeme: Darwin'in yaşadığı dönemlerde bilim ve bilimin destekleyicisi olan teknoloji yeterince gelişkin olmadığından canlılığın temeli olan hücreler hakkında çok az bilgi vardı. Hücreler basit yapılı kimyasal maddeler yığını olarak kabul ediliyordu.
Darwin için hücreler çeşitli binaları meydana getiren tuğlalar gibi hiçbir özelliği olmayan, rastlantılarla oluşabilecek basit yapı taşlarıydı. Bu zan belkide onun en büyük bilimsel hatasıdır.
Evrim teorisi materyalizmin uzantısı olduğundan canlılık konusunun da maddeye indirgenmeye çalışıldığı gözlemlenir. Fakat o güne kadar billinmeyen canlılardaki kompleks yapılar fark edilince maddeye indergemeden vazgeçilip (çünkü bu olası değildir) basite indirgeme şekline dönüştürülmeye çalışılmıştır. Bir bakıma buna mecbur kalınmıştır. Bunun nedeni ise kompleks sistemlerin var olduğunun kabulü bir yaratıcı iradeyi kabul etme anlamına gelmesidir. Bir yaratıcı iradenin varlığını kabul etmektense en olmayacak; akıl, mantık ve bilim dışı kuramları kabul etmek bir materyalist için daha kolaydır.
Evrim teorisi taraftarları sonuçta var oluştaki basite indirgenemez kompleks sistemlerin bütünselliği rastlantılarla açıklanamaz eleştirilerine karşı rastlantılar yadsınamaz bir şekilde evrimde evrimleştirici bir rol oynar ama evrim canlı cansız birimleri oluşturmak için sadece rastlantılara dayanmaz savunmasında bulunur. Fakat dayandığı bu rastlantı dışılığın ne olduğu konusunda onlarında herhangi bir fikri yoktur.
Bir an tüm doğa kanun ve ilkelerini yok kabul etsek, görmezlikten gelsek bile göz önünde bulundurmak zorunda olduğumuz gerçek, evrim için canlıların her şeyden önce basit yapılı ve gelişime açık olmaları gereğidir.
Fakat en ilkel, en basit zannedilenlerden en gelişkinlerine kadar tüm canlılar basite indirgenemez kompleks sistemlerin bütünsel kurgusundadırlar. Tek bir canlı hücresi bile insanlık tarihinde rastlanılan en kompleks yapıdır. Ayrıca yaşam tarihinde basit yapılı, gelişime açık ya da ilkelle gelişkin arasında tek bir canlı kaydı yoktur. Tüm canlılar aniden ve mükemmel yapılarıyla ortaya çıkarlar. Bunun nedeni ise yaşamak ve nesillerini devam ettirebilmek için canlıların eksiksiz ve mükemmel olmak zorunda olduklarıdır. Aksi halde yaşam dünyasından silinip gideceklerdir.
Burada doğal seleksiyon, mutasyonlar gibi evrim mekanizmalarından bahsetmeyeceğiz. Bu varsayımları yapmanın zor bozmanın kolay olduğu ilkesi tek başına yıkar. Eğer yararlanma mekanizmaları yoksa mutasyonların hepsi de, tersinime neden olduklarından canlılar için zararlıdır.
Canlılarda evrimsel gelişmenin olmadığını fosil kayıtları çok güzel ve kesin bir şekilde göstermektedir. İsteyenler yaşayan fosiller ve canlılarda kambriyen patlaması dönemlerini inceleyebilirler.
Bütün bu gerçekler ortadayken evrim teorisi savunucularının ne oldukları tam bilinmeyen, bilinme imkanı da olmayan kemik parçalarından medet umarak bazı varsayımlar geliştirmeye çaışmaları son derece ilginç, düşündürücü ve endişe vericidir. Bilim dünyası yapılan sahtekarlıkları henüz unutmamıştır.
Canlıların aniden ve mükemmel yapılarıyla ortaya çıkmaları gerçeği karşısında evrim teorisi savunucularının tek yapabildikleri kurucusu ve duayeni Charles Darwin’in karşı olmasına rağmen canlıların ani denebilecek kadar kısa süreçlerde evrimleştikleri iddiasını ortaya atmalarıdır. Fakat ortada herhangi bir kanıt yoktur. Bu iddiaların ortaya konan bilimsel gerçekleri teoriye uydurma çabaları olduğu açıktır.

Can, ruh, bilinç gibi metafizik varlıklar maddeye indirgenebilir mi? En tartışmalı konulardan birisi de can ya da ruhun var olup olmadığıdır.
Canlıların basite indirgenemeyen kompleks sistemlerin bütünsel kurgusu olan yapılarında can denen; kelimelerin, cümlelerin oluşturduğu anlamlar gibi kesinlikle maddeye indirgenemeyen fakat yine de maddelerden oluşmuş, maddelerle ifade bulmuş öyle metafizik değerler vardır ki maddelerden meydana geldiği halde hiç bir şekilde maddesel bir açıklaması yoktur. Bu nedenlerle maddeye indirgenemezler.
Bütün canlıları büyük bir kütüphanede bulunan çeşitli ebat ve konularda yazılmış kitaplara benzetebiliriz. Her canlının kitabı mükemmel olarak yazılmış ve kapatılmıştır. Bu nedenle yeni bilgiler ilâve edilemez. Fakat tersinim mümkün olabilir.
İnsanın kitabı ise öğrenme yönünden açıktır. Sayfalarının izin verdiği ölçülerde yeni bilgiler ilâve edilebildiği gibi mevcutlar kaybedilebilir.
Can, canlı yapılarının bileşkesel sonucudur, bu nedenle kapalıdır. Kitabın açık olma durumu ise ruhtur. Ruh insanlara özeldir. İnsanlar bu özelliğiyle yükselir ya da alçalırlar. İnsanı diğer canlılardan ayırt eden en büyük fark budur. Fakat biz can ve ruh dediğimiz metafizik varlığı maddeye indirgeyerek tanımlayamayız. Bu nedenle her şeyi maddeye indirgeyerek maddeye indirgenemeyen metafizik değerleri yok kabul etmek hiç bir zaman bilimsel bir davranış olmayacağı açık bir gerçektir.
Can ve ruhun maddeyle ifade bulmuş olması maddenin bozumu sonucunda can ve ruhunda varlıklarını sürdüremeyecekleri açıktır. Maddesel varlığın bozumu sonucunda can denen metafizik varlığın kaybolduğu konusunda herhangi bir tartışma yoktur. Fakat ruhun kaybolduğu konusunda büyük tartışmalar vardır. Bu konuda yeterli bilgimiz olmadığından tahrif edilmemiş tek kutsal kitap olan Kuran’ın verdiği bilgilerle yetinecek, herhangi bir yorumda bulunmayacağız.

WebCanavari
WeBCaNaVaRi Botu

Bu Site Mükemmel :)

*****

Çevrimİçi Çevrimİçi

Mesajlar: 222.119


View Profile
Re: Maddeye Indirgeme Mi ? Basite Indirgeme Mi?
« Posted on: Ağustos 24, 2019, 01:02:44 ÖS »

 
      Üye Olunuz.!
Merhaba Ziyaretçi. Öncelikle Sitemize Hoş Geldiniz. Ben WeBCaNaVaRi Botu Olarak, Siteden Daha Fazla Yararlanmanız İçin Üye Olmanızı ŞİDDETLE Öneririm. Unutmayın ki; Üyelik Ücretsizdir. :)

Giriş Yap.  Kayıt Ol.
Anahtar Kelimeler: Maddeye Indirgeme Mi ? Basite Indirgeme Mi? e-book, Maddeye Indirgeme Mi ? Basite Indirgeme Mi? programı, Maddeye Indirgeme Mi ? Basite Indirgeme Mi? oyunları, Maddeye Indirgeme Mi ? Basite Indirgeme Mi? e-kitap, Maddeye Indirgeme Mi ? Basite Indirgeme Mi? download, Maddeye Indirgeme Mi ? Basite Indirgeme Mi? hikayeleri, Maddeye Indirgeme Mi ? Basite Indirgeme Mi? resimleri, Maddeye Indirgeme Mi ? Basite Indirgeme Mi? haberleri, Maddeye Indirgeme Mi ? Basite Indirgeme Mi? yükle, Maddeye Indirgeme Mi ? Basite Indirgeme Mi? videosu, Maddeye Indirgeme Mi ? Basite Indirgeme Mi? şarkı sözleri, Maddeye Indirgeme Mi ? Basite Indirgeme Mi? msn, Maddeye Indirgeme Mi ? Basite Indirgeme Mi? hileleri, Maddeye Indirgeme Mi ? Basite Indirgeme Mi? scripti, Maddeye Indirgeme Mi ? Basite Indirgeme Mi? filmi, Maddeye Indirgeme Mi ? Basite Indirgeme Mi? ödevleri, Maddeye Indirgeme Mi ? Basite Indirgeme Mi? yemek tarifleri, Maddeye Indirgeme Mi ? Basite Indirgeme Mi? driverları, Maddeye Indirgeme Mi ? Basite Indirgeme Mi? smf, Maddeye Indirgeme Mi ? Basite Indirgeme Mi? gsm
Yanıtla #1
« : Mayıs 11, 2012, 03:23:44 ÖS »

ecre
*
Üye No : 87832
Nerden : Kastamonu
Cinsiyet : Bayan
Konu Sayısı : 756
Mesaj Sayısı : 4.008
Karizma = 13028


PayLasım için Sağol...

Ya ağlamasın hiç kimse
 
Ya da gülmesin şu her zaman gülenler
 
Ya kimse de olmasın para denen illet
 
Ya da paylaşmasını öğrensin paralı millet
 
Ya kimse söylemesin sevdiğini
 
Ya da yapsınlar şu asıl sevginin tarifini
 
Ya şu bayramlar hiç yaşanmasın
 
Ya da bayramlarda et yemeyen kalmasın
Sayfa 1
Yukarı Çık :)
Gitmek istediğiniz yer:  


Benzer Konular
Konu Başlığı Başlatan Yanıtlar Görüntü Son Mesaj
Basite Indirgenemez Kompleks Sistemler Ve Evrim Mantıgı...
Serbest Kürsü.
y[N]s 0 567 Son Mesaj Aralık 02, 2011, 04:11:49 ÖS
Gönderen : y[N]s
Basite Indirgenemez Kompleks Sistemler
Biyoloji
Anqel* 0 451 Son Mesaj Ocak 20, 2012, 02:04:03 ÖS
Gönderen : Anqel*


Theme: WeBCaNaVaRi 2011 Copyright © 2011 Simple Machines SiteMap | Arşiv | Wap | İmode | Konular