0 Üye ve 1 Ziyaretçi Konuyu İncelemekte. Aşağı İn :)
Sayfa 1
Konu: Hukuka Giriş Süper Testler Devamı  (Okunma Sayısı: 1280 Kere Okundu.)
« : Temmuz 31, 2013, 06:58:38 ÖS »
Avatar Yok

Asortik Hatun
*
Üye No : 3762
Nerden : İzmir
Cinsiyet : Bayan
Konu Sayısı : 13389
Mesaj Sayısı : 22.842
Karizma = 58066


HUKUKA_GIRIS04
1.) Ankara Üniversitesi’nin tarihi salonunda depremzede üniversite öğrencilerine yardım için klasik müzik konseri düzenlenmiştir Düzenlenen konsere katılan sanatçılar ücret almadan sahneye çıkmışlardır.
Bu olay sosyal hayatı düzenleyen kurallardan hangisine örnek oluşturmaktadır?
A) Ahlak Kuralları
B) Din Kuralları
C) Hukuk Kuralları
D) Ekonomik Kurallar
E) Görgü Kuralları
2.) Ayşe, eşinin ölümüne sebep olan sürücüye aşağıdaki davalardan hangisini açabilir?
A) İstihkak davası
B) İstirdat davası
C) Saldırıya son verme davası
D) Maddi tazminat davası
E) Önleme davası
3.) Kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri yapmak üzere atanmış kişilere ne ad verilir?
A) Memur
B) İşçi
C) Sözleşmeli personel
D) Tacir
E) Esnaf
4.) Tahsin Bey’in ölümü üzerine çocukları babalarından kalan şirketin başına geçmişlerdir. Şirket alacaklılarına karşı da miras payları oranında sorumlulukları yerine getirmişlerdir.
Bu olayda aşağıdaki hukuk dallarından hangisiyle ilgili bir durum yoktur?
A) Kişiler Hukuku
B) Eşya Hukuku
C) Şirketler Hukuku
D) Miras Hukuku
E) Borçlar Hukuku
5.) Bir kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanuna aykırı olmamak şartıyla ve Danıştay’ın incelenmesinden geçirilerek Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yazılı hukuk kaynağına ne ad verilir?
A) Kanun Hükmünde Kararname
B) Yönetmelik
C) Tüzük
D) Kanun
E) Milletlerarası Antlaşma
6.) Bir alacağın yerine getirilmemesi durumunda, hak sahibine, belli bir mal sattırma yetkisi veren hakka ne ad verilir?
A) Kişilik Hakkı
B) Nisbi Hak
C) İntifa Hakkı
D) Rehin Hakkı
E) Taşınmaz Yükü
7.) Müteahhit Orkun, devletle bir sözleşme yaparak 60 trilyon götürü bedelle 5 yıllık bir süre sonunda bir baraj inşa etmeyi taahhüt etmiştir. Sözleşme yapıldıktan 1 yıl sonra demir ve çimento fiyatlarında olağanüstü bir yükselme olmuş, gümrük resmi de %100 artmıştır. Bu durumda bu barajın tamamlanması için 70 trilyon masraf yapmak zorunda kalacaktır. Müteahhitin hakime başvurarak sözleşmenin yeni durum ve şartlara uyarlanmasını veya tamamen feshedilmesini talep etmesi aşağıdaki durumlardan hangisine örnektir?
A) Emprevizyon Teorisi
B) Ahde Vefa İlkesi
C) Aleniyet İlkesi
D) Açıklık İlkesi
E) Sözleşmeye Bağlılık İlkesi
8.) Aşağıdakilerden hangisi sınırlı ehliyetsizlerin kanuni temsilcilerinin onayıyla yapabileceği işlemlerden değildir?
A) Hizmet Sözleşmesi
B) Kefalet Sözleşmesi
C) Satım Sözleşmesi
D) İstisna (Eser) Sözleşmesi
E) Kira Sözleşmesi
9.) Aşağıdaki durumlardan hangisinde kişilik haklarına karşı yapılan saldırı hukuka aykırı olarak nitelendirilir?
A) Saldırılan kişinin kusursuz olması
B) Saldırılan kişinin rızasının varlığı
C) Kanunun verdiği yetkinin bulunması
D) Üstün nitelikte kamu yararının bulunması
E) Meşru müdafaa halinin varlığı
10.) Türk Hukukunda vakıflar başlangıç anı olarak hangi sisteme tabidir?
A) İzin sistemi
B) Serbest kuruluş sistemi
C) İlan sistemi
D) Onay sistemi
E) Tescil sistemi
11.) Aşağıdaki tüzel kişilerden hangisi kişi topluluğu niteliğinde olan bir tüzel kişiliktir?
A) Üniversite
B) Hastane
C) TRT
D) Vakıf
E) Şirket
12.) Bir satım sözleşmesinde taraflar, satılan malın 12 Haziran 2007 Salı teslim edilmesini kararlaştırmışlardır.
12 Haziran 2007 Salı günü geldiğinde, borç nasıl bir borç olur?
A) Parça borcu
B) Götürülecek borç
C) Müeccel borç
D) Muaccel borç
E) Aranacak borç
13.) Marangoz Tufan’ın Duygu için bir şifonyer yapmayı taahhüt etmesi ve Duygu’nun şifonyer için bir miktar para ödemesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?
A) Talep hakkı
B) Haksız fiil
C) Borç ilişkisi
D) Bağışlama
E) Dava hakkı
14.) Yazılı şeklin bir unsuru olan “metin” ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
A) Metin mutlaka alacaklı tarafından bizzat kaleme alınmış olmalıdır.
B) Metin el yazısından başka araçlarla da yazılabilir.
C) Metinde kullanılan dil senedin geçerliliğini etkilemez.
D) Metinde kullanılan ifade biçimi senedin geçerliliğini etkilemez.
E) Borç altına giren kimse tarafından imzalanmış olan bir mektup da senet sayılır.
15.) Kanunun şekle bağlamadığı bir sözleşmenin taraflarca belli bir şekle uyularak yapılmasının kararlaştırılmasına ne ad verilir?
A) Kanuni şekil
B) İradi şekil
C) Geçerlilik şekli
D) İspat şekli
E) Serbest şekil
16.) Bir kimsenin çok sevdiği bir arkadaşına bir altın saat bağışlamak istediği halde sırf karısı ve çocuklarıyla arasında bu yüzden bir anlaşmazlık çıkmasından çekindiği için arkadaşıyla anlaşarak satım sözleşmesi yapması hangi duruma bir örnek teşkil eder?
A) Hata
B) Hile
C) İkrah
D) Nisbi muvazaa
E) Mutlak muvazaa
17.) Bir tacir kendisiyle satım sözleşmesi yapan kimsenin seyyar tüccar olduğunu bilmektedir. Onun bu işlemi kendi adına değil bağlı bulunduğu ticari işletmenin sahibi adına yaptığını anlamıştır. Ancak seyyar tüccar çalıştığı ticari işletme adına sözleşme yaptığını söylememiştir.
Bu durumda nasıl bir temsil söz konusu olur?
A) Dolaylı temsil
B) Yetkisiz temsil
C) Vasıtalı temsil
D) Kanuni temsil
E) Doğrudan doğruya temsil
18.) Aşağıdakilerden hangisi temsille ilgili yanlış bir bilgidir?
A) Temsil iki taraflı bir hukuki işlemdir.
B) Temsilcinin temsil yetkisini kabul ettiğini bildirmesine gerek yoktur.
C) Temsil yetkisi kanundan ya da temsil olunanın iradesinden doğabilir.
D) Vekalet sözleşmesinde çoğu kez temsil yetkisi de bulunur.
E) Temsilcinin temsil yetkisini ispat etmesine yarayan yazılı belgeye yetki belgesi (salahiyetname) denir.
19.) Aşağıdakilerden hangisi özel bir yetkiye dayanılarak yapılabilecek önemli hukuki işlemlerden değildir?
A) Dava açma
B) Sulh olma
C) Tahkim
D) Kambiyo taahhüdünde bulunma
E) Taşınır devri
20.) Yetkisiz temsilin hukuki sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nisbi butlan
B) Mutlak butlan
C) Yokluk
D) Tek taraflı bağlamazlık
E) Tazminat
21.) Aşağıdakilerden hangisi takas için karşı tarafın onayının aranması gereken durumlardan değildir?
A) Tevdii edilmiş mallar
B) Hile ile alıkonulmuş mallar
C) Muaccel olmuş borçlar
D) İşçi ücreti
E) Nafaka
22.) Satım sözleşmesine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Malvarlıksal bir değeri olan her şey satım sözleşmesine konu olabilir.
B) İleride elde edilecek olan şeyler satım sözleşmesinin konusu olabilir.
C) Semenin sözleşmede miktar bakımından bir rakam olarak gösterilmesi gerekir.
D) Taşınır mallara ilişkin satım sözleşmeleri kural olarak şekle bağlı değildir.
E) Taşınmaz mallara ilişkin satım sözleşmeleri resmi şekle tabidir.
23.) Kira sözleşmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Kira sözleşmesi adi kira ve ürün kirası olmak üzere iki türdür.
B) Kira sözleşmesi herhangi bir şekle tabi değildir.
C) Kira sözleşmesi karşılıklı kullandırma amacı güden sözleşmelerdendir.
D) Kira sözleşmesine ilişkin hükümler sadece Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir.
E) Kira sözleşmesinin tarafları kiralayan ve kiracıdır.
24.) Ufuk’un bir ücret karşılığında evinin tamiratında kendisine yardım etmesi için Nejdet ile anlaşması halinde aşağıdaki sözleşmelerden hangisi söz konusudur?
A) Satım
B) Hizmet
C) Kira
D) Vedia
E) Bağışlama
25.) Müşterinin üçüncü kişilerden olan alacaklarının, bir şirket tarafından bedeli peşin ödenerek satın alınmasını düzenleyen sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hizmet Sözleşmesi
B) Leasing Sözleşmesi
C) Factoring Sözleşmesi
D) Ariyet Sözleşmesi
E) Franchise Sözleşmesi
26.) Umut’un Egemen’e cep telefonunu, piyasadaki fiyatının yarısına satabileceğini söylemesi halinde aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
A) İcap
B) Kabul
C) İcaba davet
D) Öneri
E) Teklif
27.) Aşağıdakilerden hangisinde zamanaşımı durmaz?
A) Çocukların baba ve analarına karşı alacakları hakkında, velayet devam ettiği sürece
B) Eşlerden birinin diğerinden olan alacakları hakkında, evliliğin devamı süresince
C) İşçilerin işverenden olan alacakları hakkında, hizmet sözleşmesinin devamı süresince
D) Borçlu alacak üzerinde intifa hakkına sahip olduğu sürece
E) Memurların borçlarında, memuriyetleri süresince
28.) Emrah ve Buse şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak istemektedirler.
Bu dava hangi yargı kolu içerisinde görülür?
A) Anayasa Yargısı
B) Askeri Yargı
C) Medeni Yargı
D) İdari Yargı
E) Ceza Yargısı
29.) Orhan sürekli kirayı geciktiren kiracısı Yeliz’i evden çıkarmak istemektedir.
Orhan bu amaçla tahliye davasını hangi mahkemede açmalıdır?
A) Asliye Ticaret Mahkemesi
B) Asliye Hukuk Mahkemesi
C) Aile Mahkemesi
D) Sulh Hukuk Mahkemesi
E) Sulh Ceza Mahkemesi
30.) Aşağıdakilerden hangisi adli yargının türleridir?
A) Medeni Yargı - Medeni Ceza Yargısı
B) Sulh Hukuk Yargısı - Sulh Ceza Yargısı
C) Medeni Yargı - Ceza Yargısı
D) Asliye Hukuk Yargısı - Asliye Ceza Yargısı
E) Yargıtay – Danıştay


1.A
2.D
3.A
4.B
5.C
6.D
7.A
8.B
9.A
10.E
11.E
12.D
13.C
14.A
15.B
16.D
17.E
18.A
19.E
20.D
21.C
22.C
23.D
24.B
25.C
26.A
27.E
28.C
29.D
30.CHUKUKA_GIRIS05
1.) Hukuk kurallarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ahlak kurallarının hoşgörmediği bir davranışı hukuk kuralları kabul eder.
B) Maddi yaptırıma bağlanmışlardır.
C) Sosyal hayat düzenlerler.
D) Hukuk kurallarının koyduğu emir ve yasaklar, diğer sosyal kuralların emir ve yasakları ile benzerlik gösterir.
E) Özel hukuk ve kamu hukuku olarak sınıflandırılırlar.
2.) Alacaklısına karşı bir malı teslim borcunu yerine getirmeyen ve onu zarara uğratan bir kişiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bu kişiye karşı icra takibi yapılabilir.
B) Bu kişiye karşı dava açılabilir.
C) Bu kişi tazminat yaptırımı ile karşılaşabilir.
D) Bu kişi cebr-i icra yaptırı ile karşılaşabilir.
E) Bu kişi ceza yaptırımı ile karşılaşabilir.
3.) Kanunlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kanun projeleri Meclise, Bakanlar Kurulu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri tarafından sunulur.
B) Kanunlar özel niteliktedir.
C) Kanunlar, Başbakanlık tarafından çıkarılmakta olan Resmi Gazete’de yayımlanır.
D) Kanunların yazılı olmaları gerekir.
E) Kanunlar sürekli olmalıdır.
4.) Arda dolmakalemini Okan’a 10 TL’ye satmıştır. Arda dolmakalemi Okan’a teslim etmeden ikinci kez 10 TL’ye, Ali’ye satmış ve teslim etmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Okan, Arda’dan zararının giderilmesini ister.
B) Arda, Ali’ye karşı bir nisbi hak sahibi olmuştur.
C) Okan, Ali’den kalemi talep edemez.
D) Okan, Ali’den tazminat ister.
E) Okan, Arda’ya karşı bir nisbi hakka sahip olmuştur.
5.) Ceza Kanunu’na göre “gerek kendisinin gerek başkasının nefsine veya ırzına vukubulan saldırıyı anında defetmek zarureti ile yapılan” savunmaya ne ad verilir?
A) İhkakı hak
B) Kuvvet kullanma
C) Zaruret hali
D) Talep hakkı
E) Meşru müdafaa
6.) Aşağıdakilerden hangisi kişiliği dışa karşı koruyan davalardan birisi değildir?
A) Tespit
B) Önleme
C) Men
D) Tenkis
E) Tazminat
7.) Bir sözleşmenin oluşabilmesi için açıklanan irade ile beyanın sadece konuyu görüşme amacıyla yapılmasına ne ad verilir?
A) İcap
B) İcaba davet
C) Ulak
D) Rücu
E) Kabul
8.) Aşağıdakilerden hangileri irade ile beyan arasında isteyerek meydana gelen uygunsuzluk halleridir?
A) Gabin - muvazaa - hile
B) Mutlak muvazaa - nisbi muvazaa
C) Hata - muvazaa - gabin
D) Hata - hile - ikrah
E) Hata - hile - gabin
9.) Aşağıdakilerden hangisi yazılı şekle tabi olan işlemlerden biri değildir?
A) Bağışlama
B) Alacağın temliki
C) Kefalet
D) Rekabet yasağı
E) Miras sözleşmesi
10.) Aşağıdakilerden hangisi temsil yetkisinin sona ermesine yol açan sebeplerden biri değildir?
A) Temsilcinin feragat etmesi
B) İstifa
C) Azil
D) Temsilcinin gaibliğine karar verilmesi
E) Temsil olunanın iflas etmesi
11.) Bir kimsenin bir hukuki işlemi kendi adına ve başkası hesabına yapması halinde aşağıdakilerden hangisi sözkonusudur?
A) Dolaylı temsil
B) Yetkisiz temsil
C) Doğrudan temsil
D) Kanuni temsil
E) Vasıtalı temsil
12.) Bir kimsenin tabanca tehdidi altında evini kiraya vermeye razı olması durumunda aşağıdakilerden hangisi vardır?
A) Hata
B) Hile
C) Muvazaa
D) Gabin
E) İkrah
13.) Borcun ifası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İfa her borç ilişkisinin amacıdır.
B) İfa ile borç sona erer ancak, borç ilişkisi ortadan kalkmaz.
C) İfanın konusu borcun konusuyla aynı olmalıdır.
D) İfanın hüküm ifade edebilmesi için, borçlunun yüklendiği edimi belirlenen yer ve zamanda yerine getirmesi gerekir.
E) Alacaklı kısmi ifayı kabul etmek zorunda değildir.
14.) Alıcının satın aldığı şeye karşılık satıcıya ödemeyi üstlendiği paraya ne ad verilir?
A) Cari fiyat
B) Semere
C) Meblağ
D) Semen
E) Talik
15.) Yurt dışından yapılacak finansal kiralamalarda kiralama bedeli kaç Amerikan Doları karşılığı Türk Lirasından az olamaz?
A) 45.000
B) 40.000
C) 30.000
D) 35.000
E) 25.000
16.) İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii aşağıdakilerden hangisidir?
A) Danıştay
B) Yargıtay
C) Uyuşmazlık Mahkemesi
D) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
E) Anayasa Mahkemesi
17.) Bir kişi ile devlet veya devlet ile diğer bir devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına ne ad verilir?
A) Borçlar Hukuku
B) Bankalar Hukuku
C) Ticaret Hukuku
D) Özel Hukuk
E) Kamu Hukuku
18.) Anayasamızın “Kanunlar Anayasa’ya aykırı olamaz” ifadesi aşağıdaki ilkelerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Kanunların geçerliliği
B) Anayasının üstünlüğü
C) Anayasanın amacı
D) Kanunların amacı
E) Kanunların yürürlüğü
19.) Fiil ehliyetinin en önemli koşulu olan ayırt etme gücünden yoksun olan kişiler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kısmî ehliyetliler
B) Sınırlı ehliyetsizler
C) Tam ehliyetliler
D) Tam ehliyetsizler
E) Sınırlı ehliyetliler
20.) Aşağıdakilerden hangisi Türk hukukunda benimsenen sistemlerden birisi değildir?
A) Serbest kuruluş sistemi
B) İzin sistemi
C) Ruhsat sistemi
D) İzin ve tescil sistemi
E) Tescil sistemi
21.) Aşağıdakilerden hangisi eksik iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerden birisi değildir?
A) Vekalet
B) Vedia
C) Ariyet
D) Bağışlama
E) Karz
22.) Aşağıdakilerden hangisi yetkisiz temsile örnek oluşturmaz?
A) Ayça’nın, Bade’nin satması için kendine bıraktığı kitapları, ona ait olduğunu söylemeksizin Mine’ye satması
B) Işıl’ın, kitap fuarında gördüğü ve arkadaşının aradığı bir kitabı onun için alması
C) Bir memurun ucuz bulduğu havlulardan arkadaşına da alması
D) Zehra’nın evine hırsız giren arkadaşının evinin kapısını tamir ettirmesi
E) Arda’nın gezide olan komşusunun kırılan camını taktırması
23.) Genel kurala göre neviyle belli borçlarda ifa yeri neresidir?
A) Borçlunun memleketi
B) Sözleşmenin yapıldığı yer
C) Borçlunun ikametgahı
D) Alacaklının yerleşim yeri
E) İfa zamanında bulunulan yer
24.) Aşağıdakilerden hangisi satım sözleşmesi türlerinden değildir?
A) Mülkiyeti saklı tutma şartıyla satım
B) Taksitle satım
C) Deneme ve muayene şartıyla satım
D) Örnek üzerine satım
E) Eksiltme ile satım
25.) Hakan kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçerken kendisine bir araba çarpacak duruma gelmiş ama çarpmamıştır. Sinirlenen Volkan araç sahibinin yanına giderek kendisine hakaret etmiş ve onun aracına zarar vermiştir. Bu olayda aşağıdaki yaptırımlardan hangisi uygulanır?
A) Ceza
B) Tazminat
C) Cebr-i icra
D) Hükümsüzlük
E) İptal
26.) Aşağıdakilerden hangisi bir küçüğün ergenliğine karar verilebilmesi için gerekli koşullardan değildir?
A) Küçüğün 15 yaşını bitirmiş olması
B) Küçüğün menfaatinin bulunması
C) Küçüğün istemi
D) Velinin rızası
E) Varsa vasisinin dinlenmesi
27.) Erdinç, sahibi olduğu arabayı 15.000 TL’ye satacağını Emine’ye bildirmiştir. Erdinç’in bu önerisi ne tür hukuki işlemdir?
A) İlan
B) Kabul
C) İcaba davet
D) İcap
E) İhbar
28.) Geniş anlamda borç deyimi neyi ifade eder?
A) Borçlunun edimi
B) Taraflar arasındaki hukuki bağ
C) Alacaklının edimi
D) Bir kimsenin diğerine karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu davranış biçimi
E) Para borcu
29.) Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi resmi şekle tabi değildir?
A) Resmi Vasiyet
B) Mal Rejimi Sözleşmesi
C) Miras Sözleşmesi
D) Kaydı Hayatla İrad
E) Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi
30.) Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için öngörülen sürenin sonuna ne ad verilir?
A) Müecceliyet
B) Temerrüt
C) Vade
D) Muacceliyet
E) Ecel

1.A
2.E
3.B
4.D
5.E
6.D
7.B
8.B
9.E
10.A
11.A
12.E
13.B
14.D
15.E
16.A
17.E
18.B
19.D
20.C
21.D
22.A
23.C
24.E
25.B
26.E
27.D
28.B
29.D
30.C


HUKUKA_GIRIS06
1.) Aşağıdakilerden hangisi "Nafaka Yükümü" kavramını tanımlamaktadır?
A) Bir kimseyi hukuk kurallarına uygun davranmaya zorlama yükümlülüğüdür.
B) Sosyal hayatta şahısların birbirleri ile ilişkilerinde nasıl davranmaları gerektiğini belirten ahlak kuralıdır.
C) Yoksulluk içindeki altsoy ve üstsoyu ifade eder.
D) Yardım edilmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoy, altsoy ve kardeşlerine yardım etme yükümlülüğüdür.
E) Bir kişinin maddi, manevi ve iktisadi bütünlüğü ve varlıkları üzerindeki mutlak haklarıdır.
2.) Aşağıdaki cezalardan hangisi disiplin cezalarına bir örnektir?
A) İptal
B) Adli para cezası
C) Tazminat
D) Kusur bildirme
E) Cebri icra
3.) Hukuk bilginlerinin hukuki sorunlarda ileri sürdükleri görüş ve düşüncelere ne ad verilir?
A) Bilimsel görüş
B) Yargısal kararlar
C) İçtihat
D) Teammül
E) Tatbikat
4.) İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolunun açık tutulması suretiyle, haksızlığa uğrayan kişilere hukuki güvence, Anayasamızın hangi temel ilkesi ile getirilmiştir?
A) İnsan haklarına saygılı devlet ilkesi gereğince
B) Demokratik devlet ilkesi gereğince
C) Laik devlet ilkesi gereğince
D) Atatürk ilkelerine bağlı devlet ilkesi gereğince
E) Hukuk devleti ilkesi gereğince
5.) Aşağıdakilerden hangisi Devletler özel hukukunun kapsamında değerlendirilemez?
A) Türkiye’de doğan Alman bir çocuğun uyrukluğu
B) Bir Türk ile bir Belçikalı’nın evlenmesi
C) Bir Alman ile Türk'ün şirket kurması
D) Türk karı kocanın İngiltere’de boşanmak istemeleri
E) Yunanistan ile aramızdaki kara suları sorunu
6.) Aşağıdakilerden hangisi şirketler için söylenmiş doğru bir ifade olmaz?
A) Kollektif şirkette, ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu alacaklılarına karşı sınırlanmamıştır.
B) Komandit şirkette, sorumluluğu sınırlı olan ortağa komanditer denir.
C) Anonim şirket en az beş kişi tarafından kurulur.
D) Anonim şirketin sermayesi en az 5 000 TL.dir.
E) Limited şirkette en az 2 en çok 50 ortak olur
7.) Gülin saatini metroda unutmuştur. Yeliz bu saati bulmuş ve Seyfi'ye satmıştır. Seyfi saatin maliki olamaz. Çünkü, saati Gülin’in elinden istemeyerek çıkmıştır.
Bu durumda Gülin hangi davayı açabilir?
A) İstirdat
B) İstihkak
C) Men
D) Tespit
E) Tazminat
8.) Reşat Nuri Gültekin’in Çalıkuşu adlı romanı hak kapsamında düşünüldüğünde, hangi kategoriye girer?
A) Nispi hak
B) Kişilerin başkaları üzerindeki hakları
C) Kişinin kendi kişiliği üzerindeki hakları
D) Maddi olmayan mallar üzerindeki haklar
E) Sınırlı ayni hak
9.) Türk olan Ayça ile İngiliz olan Edward evlenerek İstanbul’a yerleşmişlerdir. Bir süre sonra Ayça ile Edward’ın arasında geçimsizlik ortaya çıkmış ve bu nedenle Edward İngiltere’ye dönerek burada boşanma davası açmıştır.
Bu boşanma davasında hangi hukuk uygulanmalıdır?
A) Aile Hukuku
B) Borçlar Hukuku
C) Devletler Genel Hukuku
D) Devletler Özel Hukuku
E) Medeni Hukuku
10.) Elvan sahibi olduğu evi Ayça’ya kiralamış ve kira sözleşmesi yapmışlardır. Çocukları sevmeyen Elvan, sözleşmeye Ayça’nın sözleşme süresince çocuk sahibi olamayacağına ilişkin bir madde koymuş Ayça’da bunu kabul ederek sözleşmeyi imzalamıştır.
Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Sözleşme geçerlidir.
B) Mutlak butlana sakattır.
C) Sözleşme geçersizdir.
D) Nisbi butlanla sakattır.
E) Tek taraflı bağlamazlıkla sakattır.
11.) Bir kişinin, vücudunun, sağlığının her türlü haksız saldırıdan dokunulmaz kılınmasını talep etmesi, o kişinin hangi hakları bakımından sözkonusu olur?
A) Maddi bütünlük üzerindeki haklar
B) Manevi bütünlük üzerindeki haklar
C) İktisadi bütünlük üzerindeki haklar
D) Maddi + İktisadi bütünlük üzerindeki haklar
E) Manevi + İktisadi bütünlük üzerindeki haklar
12.) Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere bağımsız bir varlık halinde teşkilatlanmış olup, haklara ve borçlara sahip olma iktidarı hukuk düzenince tanınmış olan kişi ve mal topluluklarına ne ad verilir?
A) Gerçek kişiler
B) Hakiki kişiler
C) Tacir
D) Tüzel kişi
E) Esnaf
13.) Aşağıdakilerden hangisi derneklerin infisahını gerektiren hallerden biridir?
A) Genel kurulun dağılma yönünde bir karar alması
B) Gayesinin hukuka, ahlak ve adaba aykırı hale gelmesi
C) Dernekler Kanununun emredici hükümlerine uyulmamış olması
D) Suç kaynağı haline gelmesi
E) Üst üste iki olağan genel kurul toplantısının yapılamaması
14.) İşçinin işverene bir hizmet görmesine ilişkin edim ne tür bir edimdir?
A) Maddi edim
B) Ani edim
C) Bölünen edim
D) Olumsuz edim
E) Olumlu edim
15.) Borçlar Kanununa göre, hazır olmayanlar arasındaki bir sözleşmenin ne zaman meydana geleceği, hangi teori, gözönünde bulundurularak düzenlenmiştir?
A) Açıklama teorisi
B) Varma teorisi
C) Gönderme teorisi
D) Haber verme teorisi
E) Öğrenme teorisi
16.) İrade bozukluğunun yaptırımı hangisidir?
A) Cebri icra
B) Tek taraflı bağlamazlık
C) Geçersizlik
D) Mutlak butlan
E) Yokluk
17.) Aşağıdaki senetlerden hangisi geçerli değildir?
A) Borç altına giren tarafından imzalanmış mektup
B) Arap harfleriyle yazılmış senet
C) Mekanik bir araçla imza atılmış senet
D) Elyazısı ile yazılmış ve imzalanmış vasiyetname
E) Borç altına giren tarafından imzalanmış telgraf
18.) Yetkisiz temsilde icazet verilinceye kadar muamelenin geçerliliği hakkında ne söylenebilir?
A) Muamele butlanla sakattır.
B) Muamele iptal yaptirimina tabidir.
C) Muamele geçersizdir.
D) Muamele tek taraflı bağlamazlık yaptırımına tabidir.
E) Muamele geçerlidir.
19.) Sözleşmeden doğan borç belli bir şeyin teslimi ise ve taraflar bu borcun nerede teslim edileceğini belirlememişlerse borç nerede ifa edilir?
A) Sözleşme yapılırken o şeyin bulunduğu yerde
B) Sözleşmenin yapıldığı yerde
C) Borçlunun ikametgahında
D) Alacaklının ikametgahında
E) Asliye Hukuk Mahkemesinin bulunduğu yerde
20.) Aşağıdakilerden hangisi borçlunun temerrüdünde alacaklıya tanınan haklardan biri değildir?
A) Gecikmiş ifayı isteme
B) Sözleşmeyi değiştirme
C) İfadan vazgeçme
D) Sözleşmeden dönme
E) Tazminat
21.) Kanunda özel bir süre öngörülmemişse bir alacak kaç yılda zamanaşımına uğrar?
A) 1 yıl
B) 5 yıl
C) 10 yıl
D) 15 yıl
E) 20 yıl
22.) Köylerde taşınmaz kiralanması ile ilgili olarak hangi kanun uygulanır?
A) TTK
B) BK
C) 6570 sayılı Kira Kanunu
D) İş Kanunu
E) Medeni Usul Kanunu
23.) Tartışma definin mümkün olmadığı kefalet türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adi kefalet
B) Müteselsil kefalet
C) Kefile kefalet
D) Birlikte kefalet
E) Rücua kefalet
24.) Aşağıdakilerden hangisi Franchise verenin borçlarından birisidir?
A) İşletme ve pazarlama ilkelerine uymak.
B) Destekleme
C) Ücret ödeme
D) Kendisine sunulan maddi olmayan malları kullanmak
E) Mal yada hizmetlerin sürümünü yapmak ve artırmak
25.) Aşağıdaki borçlardan hangisi zamanaşımına uğramaz?
A) Geciktirici şarta bağlanmış borç
B) Aciz vesikasına bağlanmış borç
C) Taşınır rehniyle temin edilmiş borç
D) İfa zamanı gelmemiş borç
E) İfa zamanı gelmiş borç
26.) Hizmet sözleşmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İş görme amacı güder.
B) BK’da, TİSGLK’da ve İş Kanun’da düzenlenmiştir.
C) İşçi ve işverenin edimleri karşılıklı olarak değişilmelidir.
D) Ücret para olmalıdır.
E) Hizmet bedeni ya da fikri olabilir.
27.) Vekalet sözleşmesi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sözleşme konusu olan işin yapılması bir şekle tabi olsa bile vekalet sözleşmesi gene de şekilsizce yapılabilir.
B) Her türlü hizmet vekalet sözleşmesinin konusu olabilir.
C) İvazlı veya ivazsız olabilir.
D) Vekalet sözleşmesi yapma isteğine yönelik icap noterlerce kabul edilmedikçe sözleşme kurulmuş olmaz
E) Avukatlarla dava takibi için yapılan vekalet sözleşmelerinin "yazılı" şekilde yapılması zorunludur.
28.) Finansal kiralama bedeli ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Yurt dışından yapılacak finansal kiralamada kiralama bedeli en az 25 bin Amerikan doları karşılığı Türk parası olmalıdır.
B) Kiralama bedelinin kapsamına kâr girer.
C) Kiralama bedelini taraflar belirler.
D) Kiralama bedeli Türk lirası veya döviz olabilir.
E) Kiralama bedelinin kapsamına masraflar girmez.
29.) Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla aşağıdakilerden hangisini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı yargılayamaz?
A) Danıştay Başkanını
B) Bakanları
C) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını
D) Cumhurbaşkanı
E) Yargıtay Başkanını
30.) Aşağıdakilerden hangisi adli yargıda yer almaz?
A) Yargıtay
B) Sulh Hukuk Mahkemesi
C) Danıştay
D) Asliye Hukuk Mahkemesi
E) Ağır Ceza Mahkemesi

1.D
2.D
3.A
4.E
5.E
6.D
7.B
8.D
9.D
10.C
11.A
12.D
13.E
14.E
15.B
16.B
17.C
18.D
19.A
20.B
21.C
22.B
23.B
24.B
25.B
26.D
27.D
28.E
29.C
30.C

WeBCaNaVaRi'na Üye Olmadan Link'leri ve Kod'ları Göremezsiniz.
Link'leri Görebilmek İçin. Üye Ol. veya Giriş Yap.
Üyelerimizden Destek Bekliyoruz.
WeBCaNaVaRi Botu

Bu Site Mükemmel :)

*****

Çevrimİçi Çevrimİçi

Mesajlar: 222.166


View Profile
Re: Hukuka Giriş Süper Testler Devamı
« Posted on: Ocak 27, 2021, 10:08:28 ÖÖ »

 
      Üye Olunuz.!
Merhaba Ziyaretçi. Öncelikle Sitemize Hoş Geldiniz. Ben WeBCaNaVaRi Botu Olarak, Siteden Daha Fazla Yararlanmanız İçin Üye Olmanızı ŞİDDETLE Öneririm. Unutmayın ki; Üyelik Ücretsizdir. :)

Giriş Yap.  Kayıt Ol.
Anahtar Kelimeler: Hukuka Giriş Süper Testler Devamı e-book, Hukuka Giriş Süper Testler Devamı programı, Hukuka Giriş Süper Testler Devamı oyunları, Hukuka Giriş Süper Testler Devamı e-kitap, Hukuka Giriş Süper Testler Devamı download, Hukuka Giriş Süper Testler Devamı hikayeleri, Hukuka Giriş Süper Testler Devamı resimleri, Hukuka Giriş Süper Testler Devamı haberleri, Hukuka Giriş Süper Testler Devamı yükle, Hukuka Giriş Süper Testler Devamı videosu, Hukuka Giriş Süper Testler Devamı şarkı sözleri, Hukuka Giriş Süper Testler Devamı msn, Hukuka Giriş Süper Testler Devamı hileleri, Hukuka Giriş Süper Testler Devamı scripti, Hukuka Giriş Süper Testler Devamı filmi, Hukuka Giriş Süper Testler Devamı ödevleri, Hukuka Giriş Süper Testler Devamı yemek tarifleri, Hukuka Giriş Süper Testler Devamı driverları, Hukuka Giriş Süper Testler Devamı smf, Hukuka Giriş Süper Testler Devamı gsm
Sayfa 1
Yukarı Çık :)
Gitmek istediğiniz yer:  


Benzer Konular
Konu Başlığı Başlatan Yanıtlar Görüntü Son Mesaj
Süper Bir Giriş Sayfası
Html Dökümanlar
SeRSeRi 7 1751 Son Mesaj Mayıs 05, 2008, 06:46:33 ÖÖ
Gönderen : ByMai
Kadınların Yaptırması Gereken Testler.
Kadın Hastalıkları
Honey_Face 0 436 Son Mesaj Ocak 14, 2013, 12:49:56 ÖÖ
Gönderen : Honey_Face
Hukuka Giriş 1
AÖF 1. Sınıf Ders Notları
Asortik Hatun 0 886 Son Mesaj Temmuz 27, 2013, 05:57:04 ÖS
Gönderen : Asortik Hatun
Hukuka Giriş Murat Yayınları Soru Bankası
AÖF 1. Sınıf Ders Notları
Asortik Hatun 0 1724 Son Mesaj Temmuz 31, 2013, 06:49:51 ÖS
Gönderen : Asortik Hatun
An Introduction To Law ( Hukuka Giriş - Üniversiteler Için) - Rona Aybay
Kitaplar Hakkında Bilgi ve Özetler
naberpravda 0 1089 Son Mesaj Ağustos 29, 2013, 02:00:04 ÖS
Gönderen : naberpravdaTheme: WeBCaNaVaRi 2011 Copyright 2011 Simple Machines SiteMap | Arsiv | Wap | imode | Konular