0 Üye ve 1 Ziyaretçi Konuyu İncelemekte. Aşağı İn :)
Sayfa 1
Konu: Işte Rabb' Imize Edebileceğimiz Bazı Dualar  (Okunma Sayısı: 2798 Kere Okundu.)
« : Ocak 23, 2010, 06:03:04 ÖS »
Avatar Yok

Mavi_Kiyamet
*
Üye No : 26505
Nerden : Yurt Dışı
Cinsiyet : Bayan
Konu Sayısı : 12252
Mesaj Sayısı : 47.787
Karizma = 55162


El-hamdü li’llahi rabbi’l-âlemîn,
Ve’l-akibetü li’l-müttakîn,
Velâ udvâne illâ ale’z-zâlimîn,
Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ rasûlinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihî ecmaîn,
Rabbenâ tekabbe’l-minnâ,inneke ente’s-semîu’l-alim.
Ve tüb aleynâ yâ mevlânâ inneke ente’t-tevvâbu’r-rahim.
Vehdinâ ve veffiknâ ile’l-hakki ve ilâ tarîki’m-müstakim,
Va’fu annâ yâ kerîm,va’fu annâ yâ rahîm
Va’firlenâ zunûbenâ bi fadlike ve cudike ve keremike yâ ekrame’l-ekramîne ve ya erhame’r-râhimin.
Allahümme salli ale seyyidine Muhammedin külle mahtelefel-meleven ,Ve teâkabel arsân,Ve kerraral cediden,vestakbelel ferkaden,ve belliğ ruhahü ,ve erveha ehli beytihi minnet-tahıyyeti ves-selam
Allahümmec’alnâ min ibâdike’l-muhlisine’l-muhlasîn el-muttakın el-veriin ez-zeehidiin er-râdiin el-mardııyyin
Allahümme ya mukallibelkulub sebbit kulubenâ ala dînik,
Allahümme ya muhavvilel-hâl,havvil hâlenâ ila ahsenil-hâl,
Rabbenâğfir lenâ zunûbenâ ve israfenâ fi emrinâ ve sebbit akdâmenâ vensurnâ ale’l-kavmil kafirin,
Rabbene le tuziğ kulubene ba’de iz hedeytena ve heb lene min ledünke rahmeh . İnneke entel-vehhêb.
Rabbene inneke camiun-nesi li yevmil le raybe fiyh . İnnellahe le tuhlifül-miad..
Rabbene êtinê min ledünke rahmeten ve heyyi’ lene min emrine raşedê
Allahumme zidnê ılmen ve zühden ve fehmen ve elhıknê maas-salihin
Rabbenağfirlenê veli ihvêninellezine sebekûnê bil-imêni velê teca’l fî kulûbine ğıllel-lillezine êmenü Rabbene inneke raufur-rahim..
Rabbenê innena zalemnê enfüsenê ve inlem teğfirlenê ve terhamnê . İnneke entet-tevvebürrahiym.
Rabbeneğfirlenê zünübenê ve israfene fi emrine ve sebbit akdêmenê vensurnê alel-kavmil-kafirin
Le ilehe ille ente sübhaneke inni küntü minez-zalimin
Rabbenas-rif anne azebe cehennem . İnne azebehe kene garame
Allahümme melikel-mülkü tü’til-mülke men teşee’. Ve tenziu’l-mülke mimmen teşee’. Ve tüızzu men teşee’ ve tüzillü mimmen teşee’. Bi yedikel-hayr. İnneke ale külli şeyin kadir... Tûlicül-leyle fin-neheri ve tülicün-nehera fil-leyl . Ve tuhricül-hayye minel-meyyiti ve tuhricül-meyyite menel-hayy . Ve terzuku men teşeeü bi ğayri hisâb...
Rabbene inneke men tüdhılin nar-i fek ad efzayteh,Veme lizzalimine min ensar.
Rabbene innene semi’ne münediyen yünedi lil- imeni en êminü bi Rabbiküm fe emennê.Rabbene feğfirlene zünübene ve keffir annê seyyiêtineve teveffene meal-ebrar.
Rabbene êtine Me vaadtene ale rusulike vele tuhzine yevmel-kıyemeh. İnneke le tuhlifül- miad...
Allahümme yâ kâdiyal hâcât ve ya dâfial beliyyât ıkdi havayicenâ küllehâ,vedfa’ annel belâyâ külleha,lâsiyyama fi Turkiyya ve Asya,
Allahümmehfaz Ümmete Muhammedin Fi-Filistin,Ve fi-Özbekistan,Ve fi-Çeçenistan,Ve fi-Afkanistan Ve fi-Mısır,Ve fi-Tunus,Ve fi-cezayir,Ve fi-Karabağ,Ve fi-Bosna Hersek,Ve fi-Türkiye İle ahir...Ve fi enhail a’lem min külli şerrin ve darr.
Allahümme kahhir a’dâeke ve a’dâiddin,
Allahümme şeddit şemlehüm ve ferrik cemahüm ve mezzikhüm külle mümezzekın Allahümmecal be’sehüm beynehüm,
Allahümme eizzel İslâme vel müslimin,
Allahümmerham ümmete Muhammedin,
Allahümmehvaz Ümmete Muhammedin,
Allahümme la tecal Be’sene Beynena
Allahümme eyyidnâ bi ruhin min indik,
Allahümme eyyidnâ bi ruhil kudus,
Allahümmensuril islâme vel müslimin,
Allahümme tahhir kulûbenâ minennifak,ve amelenâ minerriya ve lisânenâ mine’l kizb,ve aynenâ minel hıyâne,fe inneke ta’lemu hainetel a‘yuni ve mâ tuhfissudur,
Allahümme tahhir kulûbenâ,vestur uyubena ,veşfi mer^zâne, vek^zi duyunena ,ve beyyiz vücühena,ve eslih dinena ve dünyena,
Allahümme a’li kelimeteke fi külli enhail alem vestahdimne fi hazihişşe’n ve ^da’ lenel vudde beyne ibadike min ehlissemavati ve ehlil eradin,vec’alnâ min ibâdikellezine âmenu ve amilussalihati ve cealte lehum vüdde,
Allahümme innî eûzu bike minel aczi vel keseli ve eûzu bike minel cubni vel buhli ve eûzu bike min galebetiddeyni ve kahrirrical,
Allahümme rabbenâ heb lenâ min ezvacinâ ve zürriyyâtinâ kurrete a’yunin vec’alnâ li’l-muttakine imâmê,
Allahümmec’alnî mukime’s-salati ve min zürriyyetî Allahümme rabbenâ ve tekabbel dua,
Allahümme rabbenâ atinâ fi’d-dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kınâ azabennâr,
Allahummağfirlî ve livalideyye ve lil mü’minîne yevme yekumu’l-hisab,bi rahmetike ya erhamerrahimin,
Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin tıbbil kulûbi ve devâiha ve afiyetil ebdeni ve şifaihe ve nuril ebsari ve diyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim,
Ferdun-Hayyun-Kayyumun-Hakemun-Adlun-Kuddûsun,Ey cudu keremine nihayet olmayan ,kullarını lütuflarından mahrum bırakmayan yüce rabbimiz! Divanınâ geldik, ellerimizi açtık,yalvarıyoruz,İsmi a’zâmın hürmetine,Habibin aşkına bizleri boş çevirme...
İlahi,kusurlarımızı affeyle,bizi kendine kul kabul eyle,emanetini alacağın zamana kadar bizi emanette emin eyle...
Fayda vermeyen ilimden,ürpermeyen kalpten,doymayan gözden,kabul olunmayan duadan sana sığınırız.
İlâhî kalplerimizi iman ve Kuran nuruyla nurlandır,
Bizleri ihlası etemme mazhar ettiğin kulların arasına ilhak eyle,
Bizleri sırat-ı müstakimine hidayet eyle...
Acizlikten,tembellikten,korkaklıktan,cimrilikten,b orca yenik düşmekten,insanların galebe ve tasallutundan,kalp katılığından,gafletten,fakirlikten,zilletten ve miskinlikten sana sığınıyoruz ,bizleri muhafaza eyle Yâ Rabbî,
Kalplerimizi nifaktan,amelimizi riyadan,lisanımızı yalandan,gözlerimizi haramdan muhafaza eyle...
Yâ Rabbenâ bizleri göz açıp kapayıncaya kadar nefsimizle başbaşa bırakma,
Ölüp kabre konduğumuzda,insanların birer birer yanımızdan gittiğinde,münker nekir geldiğinde hesabımızı kolay eyle...
Âzâlarımızın dile gelip günahlarımızı açığa vurduğu kıyamet gününde;kimilerinin yüzlerinin ak, kimilerinin yüzlerinin kara olduğu anda bizleri mahcup eyleme... Hesap defteri sağından verilen kullarından eyle Yâ Rabbî...
Cehenneminden korkuyoruz,bizleri cehennemine götüren amellerden muhafaza eyle,Cennetini seviyoruz ve istiyoruz bizleri cennetine götüren amelleri işlemeye muvaffak eyle Yâ Rabbî...
Kalpleri evirip çeviren rabbimiz,kalbimizi dinin üzerinde sabit kıl,ayaklarımızı kaydırma,bizi bu hizmette büyüt,bu hizmette yürüt ve bu hizmette çürüt...
Ve mekerû ve mekerallah,vallahu hayru’l-makirin” Dinin aleyhinde planlar kuranlara sen fırsat verme, cümlesini ıslah eyle,eğer ıslaha istidatları yoksa Kahhâr isminle kahreyle ya rabbi...
İlahî, insanlığın iftihar tablosu,başımızın tacı-gönlümüzün ilacı,peygamberimiz,efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) nin şefaatine bizleri nail eyle,
Üstadımızdan ve talebelerinden sen razı ol,cümlesini cennetine idhâl eyle,
Hocamıza sıhhat ve afiyet ihsan eyle,ömrünü uzun eyle,ömrümüzden al ömrüne kat,vazifesini tamamlamadan başımızdan eksik etme,onu bizimle utandırma ya rabbi...
Başımızdaki abilerimizi muhafaza eyle,hizmetlerinde muvaffak eyle,sa’yü gayretlerini meşkûr eyle ya rabbi...
Senin yolunda mallarıyla hizmet eden esnaf ve mütevelli abilerimizin niyetlerini hâlis,amellerini makbul,ticaretlerini len tebûr eyle...
Hiçbir beklentiye girmeden,sadece senin rızan için,cihanın dört bir yanına hicret etmiş,oralarda senin adını duyurmak ve yüceltmek için çalışan abilerimizi sen muhafaza eyle,hizmetlerinde muvaffak eyle...
Amin diyenleri umduklarına nâil eyle,korktuklarından da emîn eyle...
Okuduğumuz........ hasıl olan sevabı evvelen bizzat hulasai kainât,iki cihan serveri,insanlığın iftihar tablosu,başımızın tacı-gönlümüzün ilacı,peygamberimiz,efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) nin mübarek,mutahhar,mücella,musaffa, aziz ,pak ruhu şeriflerine hediyye eyledik vasıl eyle Yâ Rabbî,şefaatine bizleri ve bil cümle ümmeti Muhammedi nâil eyle...
İlk insan,ilk peygamber Hz. Adem Safiyyullah,son peygamber,Eendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.);bu ve bu ikisi arasında her ne kadar peygamberan-ı zişan efendilerimiz gelip geçmiş ise cümlesinin ruhunâ hediye eyledik vasıl eyle Yâ Rabbî...
Hülefai raşidinin ,Sahabe-i kiramın,Tabiini izamın,eimmei müçtehidinin ve bil cümle evliya ve asfiyanın da ruhlarınâ hediyye eyledik vasıl eyle Yâ Rabbî...
Aziz şehitlerimizin,yiğit gazilerimizin,ahirete irtihal etmiş bil cümle müslim ve müslimatın ruhlarınâ hediyye eyledik vasıl eyle Yâ Rabbî...
Hususan bu hatmi şerifin okunmasınâ vesile olan ..............nin ruhunâ hediyye eyledik vasıl eyle Yâ Rabbî...Kabrini pür-nur,makamını cennet eyle Yâ Rabbî...
Amin diyen şu cemaatin ahirete irtihal etmiş yakınlarının da ruhlarınâ eyledik vasıl eyle Yâ Rabbî...
Yâ kâdiye’l-hâcât ve yâ mucîbe’t-deavât,istecip duâenâ bi rahmetike yâ erhamerrâhimin,ve selâmun ale’l-mürselîn ve’l-hamdü li’llahi rabbi’l-alemîn...
YaRab; kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabz etmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl.
Ya Rab; kalplerimizi iman ve Kur’an nuruyla nurlandır.
Ya Rab; fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten, icabet edilmeyen duadan sana sığınırım.
Ya Rab; bizleri göz açıp kapayıncaya kadar nefsimizle başbaşa bırakma.
Ya Rab; Azalarımızın dile gelip günahlarımızı açığa vurduğu zamanda, kimilerinin yüzlerinin ak, kimilerinin yüzlerinin kara olduğu anda bizleri mahcup etme.
Ya Rab;Ölüp kabre konduğumuzda, insanların birer birer yanımızdan gittiğinde, münker-nekir geldiğinde, hesabımızı kolay eyle. Kur’an-ı bize dost eyle... Namazımızı yoldaş eyle.
Ya Rab; annemi, babamı, kardeşimi ve tüm sevdiklerimi cehennem ateşinden koru.
Ya Rab; her iki dünyada da saadetler ihsan eyle.
Ya Rab; Gözlerimizi haramdan, kulaklarımızı gıybetten, dilimizi yalandan mahfuz ve muhafaza eyle.
Ya Rab; üzüntüden, kederden, tasadan, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, borcun altında iki büklüm olup ezilmekten ve insanların galebe ve tasallutundan Sana sığınırım.
Ya Rab; kalp katılığından, gafletten, fakirlikten, zilletten ve miskinlikten Sana sığınırız.
Ya Rab; gücümün zayıflığını, çaremin azlığını ve insanlarca önemsenmeyişimi sana şikayet ediyorum.
Ya Rab; işlediğim ve işlemediğim amellerin şerrinden Sana sığınırım.
Ya Rab; enkaz altında kalmaktan, düşmekten, boğulmaktan, yanmaktan, kocamaktan Sana sığınırım.
Ya Rab; Ey kalpleri evirip çeviren Allahım, kalbimi dinin üzerine sabit kıl.
Ey merhametlilerin en merhametlisi, bizi bağışla, bize merhamet et, bizden razı ol, bizden kabul buyur, bizi Cennetine koy, Cehennemden koru ve her halimizi, her işimizi ıslah eyle.
Ya Rab; sen bana kelime-i şahadetle çene kapamayı nasip eyle.

İstek & Öneri ve Şikayetlerinizi: WeBCaNaVaRi'na Üye Olmadan Link'leri ve Kod'ları Göremezsiniz.
Link'leri Görebilmek İçin. Üye Ol. veya Giriş Yap.
Adresine İletebiliriniz.
WeBCaNaVaRi Botu

Bu Site Mükemmel :)

*****

Çevrimİçi Çevrimİçi

Mesajlar: 222.162


View Profile
Re: Işte Rabb' Imize Edebileceğimiz Bazı Dualar
« Posted on: Kasım 24, 2020, 01:40:11 ÖÖ »

 
      Üye Olunuz.!
Merhaba Ziyaretçi. Öncelikle Sitemize Hoş Geldiniz. Ben WeBCaNaVaRi Botu Olarak, Siteden Daha Fazla Yararlanmanız İçin Üye Olmanızı ŞİDDETLE Öneririm. Unutmayın ki; Üyelik Ücretsizdir. :)

Giriş Yap.  Kayıt Ol.
Anahtar Kelimeler: Işte Rabb' Imize Edebileceğimiz Bazı Dualar e-book, Işte Rabb' Imize Edebileceğimiz Bazı Dualar programı, Işte Rabb' Imize Edebileceğimiz Bazı Dualar oyunları, Işte Rabb' Imize Edebileceğimiz Bazı Dualar e-kitap, Işte Rabb' Imize Edebileceğimiz Bazı Dualar download, Işte Rabb' Imize Edebileceğimiz Bazı Dualar hikayeleri, Işte Rabb' Imize Edebileceğimiz Bazı Dualar resimleri, Işte Rabb' Imize Edebileceğimiz Bazı Dualar haberleri, Işte Rabb' Imize Edebileceğimiz Bazı Dualar yükle, Işte Rabb' Imize Edebileceğimiz Bazı Dualar videosu, Işte Rabb' Imize Edebileceğimiz Bazı Dualar şarkı sözleri, Işte Rabb' Imize Edebileceğimiz Bazı Dualar msn, Işte Rabb' Imize Edebileceğimiz Bazı Dualar hileleri, Işte Rabb' Imize Edebileceğimiz Bazı Dualar scripti, Işte Rabb' Imize Edebileceğimiz Bazı Dualar filmi, Işte Rabb' Imize Edebileceğimiz Bazı Dualar ödevleri, Işte Rabb' Imize Edebileceğimiz Bazı Dualar yemek tarifleri, Işte Rabb' Imize Edebileceğimiz Bazı Dualar driverları, Işte Rabb' Imize Edebileceğimiz Bazı Dualar smf, Işte Rabb' Imize Edebileceğimiz Bazı Dualar gsm
Sayfa 1
Yukarı Çık :)
Gitmek istediğiniz yer:  Theme: WeBCaNaVaRi 2011 Copyright © 2011 Simple Machines SiteMap | Arşiv | Wap | İmode | Konular