Arşiv Anasayfa Hristiyanlik
Sayfalar: 12
Hristiyanlık(!) By: By.CeZa Date: March 28, 2008, 02:47:09 AM
Hz. İsa'nın tebliğ ettiği fakat daha sonraları tahrif edilen din.

Günümüzde dünyanın her tarafından mensubu bulunan ve dünya nüfusunun l/5'inin dini olan Hrıstiyanlık, Filistin bölgesinde doğmuş evrensel bir dindir. Bir milyar civarında mensubu vardır. Menşei itibariyle vahye dayanan ve kutsal kitabı olan, özde tek tanrılı olmakla beraber, sonradan teslis inancına dönüştürülmüş bir dindir. Bu dinde ayrıca peygamber, melek, âhiret kader gibi dini kavramlar bulunsa da, bu kavramları anlayış ve açıklayış şekli İslâm'dakinden farklıdır. Hristiyanlıkta Hz. İsa merkezi bir öneme sahiptir. Bugünkü Hristiyanlık, Yahudilikteki inanç ve ibadet gelenekleriyle, Yunan-Roma (Greko-Romen) âleminin kültürlerini birleştiren bir kurtarıcı tanrı dinidir. Nâsıralı İsa'yı merkeze alan bir Yahudi Mesihi hareketidir. İsa, İsrâil'i, gelecek tanrı'nın krallığı'na hazırlamak istemiştir. Ancak bugünkü Hristiyanlık, İsa'nın havârîlerinin arasına sonradan giren Pavlus'un yorumları ile değişik bir hüviyet kazanmıştır (Annemarie Schimmel, Dinler Tarihine Giriş, Ankara 1955, s. 117 VD. A. Abdullah Masdûsi, Yaşayan Dünya Dinleri (trc. Mesud Sadak), İstanbul 1981, s. 170-201; Ekrim Sarıkcıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, İstanbul 1983, s. 200 vd.; Günay Tümer-Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi, Ankara 1988, s. 136 vd.)

Hristiyan, Mesih'e bağlı demektir. Bu kelime, Yunanca "Hristos"tan gelir. İbranîcesi "Maşiah"dir, yağlanmış anlamını ifade eder. İncillerde "Hristiyan", "Hristiyanlık" gibi terimler yer almaz. Bu terimler, ilk defa Hz. İsa'dan 20-30 sene sonra Antakya'da kullanılmıştır (Resullerin işleri, XI, 26). İnciller daha çok, Hz. İsa'ya ağırlık vermektedirler ve onun bir tür hayat hikayesi durumundadırlar.

Hristiyanlık aslında tek tanrı anlayışını esas alan bir dindir. İncillerde ve diğer yazılarda bu hükmü doğrulayacak ifadeler vardır. Allah'ın birliğinden söz edilmektedir (Yuhanna, V, 44). Fakat yine aynı metinlerde bir kısım ifadeler, mecâzî deyimler, daha sonraları bir üçleme (teslis) anlayışına yol açmıştır. Bunda, İncil yazarları ile Hz. İsa arasındaki zaman aralığının rolü vardır. Öte yandan, Hristiyan Kutsal Kitabı'nda teslis, hiç bir yerde açıkça zikredilmemiştir. Ancak "ben ve baba biriz", "baba'nızın ruhu", "Allah'ın ruhu" gibi ifadeler, zamanla Allah'ın yanında İsa ve kutsal rûhun da tanrı sayılmasına kadar varan yorumlara yol açmıştır. Bu yorumları ilk başlatan, havârîlere sonradan katılan Pavlus olmuştur. "Hz. İsâ zamanındaki en büyük ilâhiyatçısı" olarak tanımlanan Pavlus, bugünkü Hristiyanlığın kurucusu olarak bilinmektedir. Modern bilginlere göre günümüz hristiyanlığı, Hz. İsa'nın getirdiği nizamdan çok, Pavlus'un yorumlarından ibarettir. Hatta denilebilir ki, sonraki yüzyıllar, dini inançlarını İncillerden çok, onun yorumlarına dayandırdılar. Pavlus'un telkinleri, Allah'ı değil, İsa Mesih'i ağırlık merkezi olarak almıştır. Ona göre İsa, sâdece bir insan değil, Tanrı'nın kudretiyle diriltilen bir kimse idi.

Hz. İsa'nın çarmıha gerilmiş olması ve tekrar dirilmesi, insanların Hz. Âdem'in Cennet'te, yasak meyveden yemiş olması sebebiyle doğuştan günahkâr oldukları inançları da Pavlus tarafından Hristiyanlığa sokulmuştur.

Görüldüğü gibi bugünkü Hristiyanlık, Pavlus'un yorumlarına dayanır. Gerek dinin aslî şekli, gerekse kutsal kitabları olan İncil, tahrifata uğramıştır. Artık Hristiyanlık muharref bir dindir. Bunun içindir ki, günümüz hristiyanlarının benimsediği Hristiyanlık ile, Kur'ân-ı Kerîm'in bize bildirdiği Hristiyanlık, birbirinden tamamen farklıdır.

Kur'ân-ı Kerîm'de Hristiyan için "Nasrânî", Hristiyanlar için de "Nasârâ" kelimeleri kullanılmıştır (Âli İmran, 3/67; el-Bakara, 2/62, 111, 113, 135, 140; el-Mâide, 5/14, 18, 51, 69, 82; et-Tevbe, 9/30; el-Hacc, 22/17). Ayrıca, "Ehl-i Kitap" ifadesinin yer aldığı âyetlerde, Hristiyanlar da muhatap alınmıştır. Meselâ "De ki; ey Ehl-i kitap! Aramızda eşit olan bir kelimeye gelin. Yalnız Allah'a kulluk (ibadet) edelim ve O'na hiç bir şeyi ortak koşmayalım" (Âli İmrân, 3/64) âyetinde olduğu gibi.

Kur'ân-ı Kerim'e göre, Yahudiler gibi Hristiyanlar da verdikleri sözde durmadıkları için, kıyamete kadar aralarına düşmanlık ve kin salınmıştır. Hz. Muhammed onlara da gönderilmiş bir elçidir. O, Ehl-i Kitab'ın gizledikleri ve sakladıkları şeylerin çoğunu onlara açıklamıştır. Ancak Yahudi ve Hristiyanlar, kendilerinin "Allah'ın oğulları ve sevgilileri" olduklarını söyleyerek, Hz. Muhammed'e karşı çıkmışlardır. Yahudiler Uzeyr'i, Hristiyanlar da İsa'yı Allah'ın oğlu saymışlardır. İnsanları tanrılaştırdıkları için de küfre girmişlerdir. (el-Mâide, 5/12-18; et-Tevbe, 9/20) Allah'a çocuk isnad etmekle Tevhid'in özüne ve rûhuna aykırı hareket etmişlerdir. Halbuki "Allah, bu tektir. Her şeyden müstağnî ve her şey O 'na muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiç bir şey O'na denk değildir." (İhlâs, 112/1-4) .

Kur'ân-ı Kerim, Hz. İsa'nın Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu, O'nun da tevhid'i tebliğ ettiğini açıklar. (el-Mâide, 5/46-47, 62-69, 72-77). Bu durumda Meryem oğlu İsa'yı ilah edinen Hristiyanlar, "Allah, üçün üçüncüsüdür" (el-Mâide, 5/72-75) diyerek doğru yoldan sapmışlar, tevhid çizgisinden uzaklaşmışlardır. Tevhid esasından uzaklaşan Hristiyanların yüce Allah, dinlerinin aslına, tevhid ve İslâm yoluna çağırmaktadır. (el-Mâide 5/46).

Yukarıda da belirtildiği gibi hristiyanlık, aslı itibariyle hak dinlerderdendir. Peygamberi Hz. İsa, kitabı da İncil'dir. Bugünkü Hristiyanlığın odak noktasını oluşturan ve Pavlus teolojisinin temelini teşkil eden Hz. İsa, yalnız Allah'ın kulu ve Rasûlü'dür. Bunu bizzat kendisi şöyle ikrar etmiştir: ''Hz. İsa: Ben şüphesiz Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni Peygamber yaptı; nerede olursam olayım, beni mübarek kıldı. Yaşadığım müddetçe namaz kılmamı, zekât vermemi ve annene iyi davranmamı emrelti. Beni bedbaht bir zorba kılmadı. Doğduğum günde, öleceğim günde ve dirileceğim günde bana selam olsun" dedi (Meryem, 19/30-33). Ayrıca Hz. İsa'yı ve annesini tanrılaştırıp "teslis" akidesini oluşturan Hristiyanlarla Hz. İsa, kıyamet gününde yüzleştirilecekler ve böylece Hristiyanların uydurdukları yalanlar bir kere daha ortaya çıkmış olacaktır. Bu husus, Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle belirtilir: "Allah Ey Meryem oğlu İsa! Sen mi insanlara beni ve annemi Allah'tan başka iki tanrı olarak benimseyin," dedin?" demişti de; ''Hâşa, hak olmayan sözü söylemek bana yaraşmaz; eğer söylemişsem, şüphesiz Sen onu bilirsin; Sen benim içimde olanı bilirsin, ben Senin içinde olanı bilemem; doğrusu görülmeyeni bilen ancak Sensin" demişti, ''Ben onları sadece, Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin, diye bana emrettiğini söyledim. Aralarında bulunduğum müddetçe onlar hakkında şahiddim, beni aralarından aldığında onları sen gözlüyorsun. Sen her şeye şâhidsin" (elMâide, 5/117).

Şu halde bugünkü Hristiyanlık, Hz. İsa'nın tebliğ ettiği Hristiyanlık değildir; ''Mesih, Allah'ın oğludur" gibi sözleri kendi ağızlarıyla uydurmuşlar (et- Tevbe, 9/30) ve "Meryem oğlu Mesih'i'de, kendilerine Allah'tan başka Rab edinmişlerdir" (et-Tevbe, 9/31). Aynı şekilde, mevcut Hristiyanların, Hz. İsa'nın getirdiği İncil'le hiç bir ilgileri yoktur (el-Mâide, 5/68). Çünkü Yahudi bilginleri gibi, Hristiyan râhipleri de birtakım menfaat temini için, Allah'tan kendilerine indirilmiş olan Kitab'ın hükümlerini değiştirmişlerdir (et-Tevbe, 9/34).

Özetle söylemek gerekirse; İslâmiyet ile bugünkü Hristiyanlık arasındaki belli başlı ayrılıklar şunlardır:

1. Hristiyanlık'ta teslis akidesi olduğu halde İslâm'da tevhid akidesi vardır. 2. İslâm bütün semâvî dinleri ve peygamberleri içine alır; Hristiyanlık ise, yalnız Kitab-ı mukaddes'i hak bilir ve Kur'an-ı Kerim'i vahye dayalı bir kitap olarak kabul etmez. 3. Hristiyanlık, insanın doğuştan günahkâr olduğunu ve bu sebeple temizlenmesi için vaftiz edilmesi gerektiğini savunur; İslâm ise, bütün insanların günahsız doğduğunu ve hiç kimsenin bir başkasının günahını yüklenmeyeceğini belirtir. 4. Hristiyanlıkta papaz ve rahiplerin günah çıkarmak ve affetmek yetkisi vardır; İslâmiyet'te ise, günahlar yalnız Allah tarafından bağışlanır. 5. Hristiyanlık'ta Hz. İsa'nın sözleri Allah kelâmı olarak telakki edilir; İslâmiyet'te ise, ilâhi emirler vahiy yoluyla, Cebrâil vasıtasıyla bildirilir. 6. Hristiyanlar'a göre İsa (a.s) çarmıha gerilmiştir. İslam'a göre ise, Allah onu kendi katına yükseltmiştir. 7. Her ne kadar bugünkü Hristiyanlar, kendi dinlerinin son din olduğunu iddia ediyorlarsa da, bu iddiânın İslâm nazarında hiç bir geçerliliği yoktur. Çünkü "Allah katında din, şüphesiz İslâmiyet'tir..." (Âli İmrân, 3/19) Ye artık "Kim İslâm'dan başka bir dine yönelirse, onunki kabul edilmeyecektir ve o, âhirette de kaybedenlerden olacaktır" (Âli İmran, 3/85).

Ynt: Hristiyanlık By: femox Date: April 18, 2008, 08:55:07 PM
pylşım için tşkler..
Ynt: Hristiyanlık By: zizilita Date: May 07, 2008, 06:33:26 PM
bilgiler için saol
Ynt: Hristiyanlık By: mesut1997 Date: May 10, 2008, 01:26:10 AM
qüzeL payLa$ım oLmu$ SaoL.
Ynt: Hristiyanlık By: Musty-mLk Date: May 10, 2008, 01:27:24 AM
bilgiler için saol
Ynt: Hristiyanlık(!) By: sweet_witch Date: January 26, 2009, 05:40:42 PM
qüzeL payLaşım.. teşekkürLer
Ynt: Hristiyanlık(!) By: manyak_efe Date: January 26, 2009, 05:44:54 PM
Paylaşım İçin Teşekkürler

Bu Dini Saptıranlar Çoğunlukta Hristiyanlık Sadece Hz.İsa'nın Getirdiği Bir Dindir Tabiki Müslümanlıktan Önce Müslümanlık Gelince Hristiyanlık Diye Bir Din Kalmamıştır Ama İnanmak İsteyenler Ve Allah'ın Dediklerine Karşı Gelmek İçin Bir Kaç Papazın Birleşerek Oluşturdukları Ve 5 Kuruş Etmeyen Bir Din Meydana Getirmişlerdir....
Ynt: Hristiyanlık(!) By: scatro Date: July 28, 2010, 11:13:21 AM
Hristiyanlık bölümüne islami bakış açısını yazmışsınız Peki hristiyanlar bu konuya nasıl bakıyorlar birde ona bakalım..

Ortada bir tahrif falan yoktur. Tahrif iddiaları müslümanlar tarafından ortaya atılmaktadır.

Teslis inancı tevrat'ın ilk bölümü olan tekvin de var olan inançtır. tanrı'nın ismi yaratılış bölümünde elohim olarak geçer. kökü eloha olan kelime ibranice de çoğul takısı olan ''im'' takısını alarak çoğul manasını bulur.

tekvin 1:26 tanrı, "insanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım" dedi, "denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun."

tekvin 3:22 sonra şöyle dedi: "adem iyiyle kötüyü bilmekle bizlerden biri gibi oldu. şimdi yaşam ağacına uzanıp meyve almasına, yiyip ölümsüz olmasına izin verilmemeli."

1947 yılında bulunan m.ö 68 yılına ait olduğu saptanan ölü deniz parşömenleri (bkz: kumran metinleri) kutsal kitap'ın değişmediğinin bilimsel olarak en büyük kanıtıyken hristiyanlıktan 1600 yıl önce kutsal metinler de var olan bir fikri yani teslisi hristiyanların ortaya attığını savunmak objektif ve bilimsel bir yaklaşım olmaz.

Pavlus dediğiniz kişi bir peygamberdir tıpkı yuhanna gibi ve kutsal yazılar bu kişilere vahiy yoluyla bildirilir. Dolayısı ile kimsenin kişisel yorumu olamaz.

2Pe 1:21  Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal Ruh tarafından yöneltilen insanlar Tanrı'nın sözlerini ilettiler.

İsa'nın tanrı olduğunu iddia edenler bu kişiler değildir bunu birebir isa söylemiştir.

Joh 10:30  Ben ve Baba biriz."
Bu sözüne yahudilerin cevbına bakalım
“Seni iyi işlerden ötürü değil, küfür ettiğin için taşlıyoruz. İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun” (Yuhanna 10:33)
Size doğrusunu söyleyeyim, İbrahim doğmadan önce ben varım”
Yuhanna 1:1 “Söz Tanrı’ydı”,.Yuhanna 1:14 “Söz insan olup aramızda yaşadı”
Elçi Tomas İsa ‘ya ”Rabbim ve Tanrım”, şeklinde konuşuyor (Yuhanna 20:28). İsa onu düzeltmiyor.

Bu örnekler çoğaltılabilir.

Teslis inancında 3 tanrı değil. 3lü birlikte tek tanrı vardır.
Mesela Su örneğinde olduğu gibi
su buhar ve buz
hepsi aynı özdedir fakar hepsi su elementindendir.
sonuç olarak aynıdır.


Kutsal Yazıların değiştirmesi konusunda bulunan el yazmaları araştırmalarının verdiği güvenceyi geçersek
Bazı konuları mantıksal olarak düşünmek gerekir.
Tanrı'nın sözü okadar kudretlidir ki onun ol demesiyle ışık ve karanlık dünyalar dağlar denizler canlılar var olmuştur bu kadar kudretli bir sözü insan iradesinin değiştirebileceğini düşünmek Tanrıya hakarettir.


Rev 22:18  Bu kitaptaki peygamberlik sözlerini duyan herkesi uyarıyorum! Her kim bu sözlere bir şey katarsa, Tanrı da bu kitapta yazılı belaları ona katacaktır.
Rev 22:19  Her kim bu peygamberlik kitabının sözlerinden bir şey çıkarırsa, Tanrı da bu kitapta yazılı yaşam ağacından ve kutsal kentten ona düşen payı çıkaracaktır.

Bir not düşmek istiyorum. Elbette ki müslüman kardeşlerimin inancına saygım var. Bende müslüman bir aileden geliyorum
Bir hristiyanın gözünden Kutsal kitap'ın değişmezliği böyledir. Kendi görüşümün de bu bölümde olması gerektiğini düşündüm..
Ynt: Hristiyanlık(!) By: metallic Date: May 02, 2011, 09:09:38 PM
ben de mesih inanlısıyım ve islami bakış açısıyla tanıtılmasından hoşnut değilim. Acemi Canavar arkadaşım güzel bi paylaşım olmuş teşekkürler
Ynt: Hristiyanlık(!) By: nil_ozarslan01 Date: July 02, 2011, 04:24:44 AM
açıklamalar için saol
Ynt: Hristiyanlık(!) By: erguvan Date: April 26, 2012, 10:16:41 AM
paylaşım için teşekkürler.
Ynt: Hristiyanlık(!) By: Thoth Date: April 26, 2012, 10:18:01 AM
Teşekkürler
Ynt: Hristiyanlık(!) By: selenemir76 Date: May 23, 2012, 02:22:33 PM
sığ bakış açılarıyla sadece kendi inançlarını ispatlamak adına yapılan tartışmaları hiç mi hiç anlamıyorum anlamayacağım da! bildiğim bir şey var cahiliz. okumak öğrenmek bize zor geliyor. öyle ki ne kendi inancımızı ne diğer dinleri biliyoruz. kulaktan dolma bilgilerle hayatımıza devam ediyoruz!

Ynt: Hristiyanlık(!) By: tijen Date: July 13, 2012, 04:41:47 PM
ben burda yeniyim,herekse merhaba,sormak istedigim,niye hristiyanlik konusu genellikle musluman arkadaslarin gozuyle veriliyor.yani hereksin inanaci kendine ama bence her din birbirine  saygiyi gerektiriyor,bes para etemz gibi deyimleri kullanan arkadaslar nasil oluyorda kendi dinerindeki ,baskasina  saygi ilkesini unutuyor,esenlikler sizle olsun
Ynt: Hristiyanlık(!) By: cansuorkun Date: October 16, 2012, 10:20:11 PM
musevilik dininden çıkmış bir versiyondur. yahudiler isayı sayar ancak onu böyle kutsallaştırmazlar. zaten holy bible denen kutsal incil in 2 bölümünden biri olan eski ahit direkt yahudilerin kitabıdır.

SiteMap - İmode - Wap2